ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" 1. Загальна iнформацiя про пiдприємство Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю: АВ № 136258 Дата державної реєстрацiї : 22.12.1995 року. Юридична та фактична адреса товариства: 35312, Рiвненська обл., Рiвненський район, смт Клевань, вул. Залiзнична, буд.2. Код ЄДРПОУ - 13979681 Основнi види дiяльностi ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь": лiсопильне та стругальне виробництво; виробництво iнших меблiв; виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв. Також, пiдприємством було укладено договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть з фiрмою "ZELENIO LTD" (Кiпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" виробництва меблiв. Пiдприємство здiйснює керiвництво спiльною дiяльнiстю та є повноважним представником "ZELENIO LTD". Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом 2016 року склала 214 спiвробiтникiв. Пiдприємство з кiнця 2013 року працює пiд суттєвим впливом несприятливих чинникiв, iз-за складної полiтичної ситуацiї в Українi, що призвела вiдповiдно до погiршення економiчної ситуацiї. Полiтична напруженiсть, анексiя Криму Росiйською Федерацiєю та вiйськовi дiї на сходi України негативно вплинули на фiнансовi ринки України i зумовили рiзку девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Нацiональний банк України встановив певнi обмеження на операцiї в iноземнiй валютi. Полiтична та економiчна криза призвели до рiзкого зростання цiн в Українi на енергоносiї та, вiдповiдно, на всi товари та послуги, що негативно вiдобразилося на фiнансовому становищi пiдприємства. Кiнцевий результат полiтичної та економiчної ситуацiї України та її наслiдки передбачити важко, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес пiдприємства. 2.Основа складання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь", станом на 31.12.2016 року, була складена у вiдповiдностi до МСФЗ та П(С)БО на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi за МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року. Починаючи з 01.01.2012 року до 31.12.2016 року товариство формує фiнансову звiтнiсть лише згiдно нацiональних П(С)БО, якi не усiх суттєвих аспектах вiдповiдають МСФЗ. Хоча ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно МСФЗ та заснована на кращих знаннях керiвництва стандартiв та iнтерпретацiй, поточних фактах i обставинах, це не виключає можливостi їх змiни. Тому, поки пiдприємство готує свою повну фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ i встановлює свою дату переходу, як це визначено вiдповiдно до МСФЗ 1, не можна виключати можливостi коригування цiєї фiнансової звiтностi, що може бути суттєвим. Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Валюта представлення фiнансової звiтностi - гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень iз заокругленням до цiлих. У найближчому майбутньому товариство буде пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi. В результатi чого виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й спроможнiсть вiдшкодування вартостi активiв товариства, здатнiсть обслуговувати i погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. 3.Суттєвi положення облiкової полiтики Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкрита нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення оцiнювати нематерiальнi активи за собiвартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про фiнансовi результати вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв. Основнi засоби Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, яке призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв в робочому станi та витрати на сплату вiдсоткiв за кредит включаються до складу витрат звiтного перiоду. Для всiх об'єктiв основних засобiв амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: - Будiвлi та споруди - 10-20 рокiв; - Машини та обладнання - 5-10 рокiв; - Транспортнi засоби - 5-7 рокiв; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2-5 рокiв; - Незавершене будiвництво та невстановлене устаткування - не амортизується. Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують їх термiн корисного використання або полiпшують здатнiсть приносити дохiд. Вартiсть ремонту та технiчного обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про фiнансовi результати за перiод, у якому вони були понесенi. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визначається вiднiманням з доходу їхньої залишкової вартостi. Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта переноситься до вiдповiдної групи основних засобiв. Участь у спiльнiй дiяльностi Пiдприємство визнає свою частку у спiльнiй дiяльностi, застосовуючи метод участi в капiталi. Вiдповiдно до методу участi в капiталi iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть спочатку визнається за первiсною вартiстю. Балансова вартiсть iнвестицiї згодом збiльшується або зменшується внаслiдок визнання частки пiдприємства в змiнах чистих активiв об'єкту iнвестування, що виникають пiсля дати придбання. Фiнансова звiтнiсть об'єкту iнвестування у спiльну дiяльнiсть складається за той же звiтний перiод, що й фiнансова звiтнiсть пiдприємства. Частка пiдприємства у прибутках i збитках вiд спiльної дiяльностi пiсля придбання вiдображається в звiтi про сукупний дохiд. Коли частка пiдприємства у збитках вiд спiльної дiяльностi дорiвнює або перевищує її iнвестицiї в об'єкт iнвестування, включаючи будь - яку iншу незабезпечену дебiторську заборгованiсть, пiдприємство не вiдображає подальшi збитки, за винятком випадкiв, коли воно прийняло на себе зобов'язання або здiйснило платежi вiд iменi об'єкту iнвестування. Нереалiзований прибуток за операцiями мiж пiдприємством та об'єктом iнвестування виключаються у розмiрi, який вiдповiдає частцi пiдприємства у спiльнiй дiяльностi; нереалiзованi збитки також виключаються, окрiм випадкiв, коли є ознаки знецiнення переданого активу. Податки Податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату в країнi, в якiй пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво пiдприємства перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви. Податок на додану вартiсть За рiк, що завершився 31 грудня 2016, ПДВ нараховувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку й iмпорт товарiв, робiт, послуг та 0% - вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. ПДВ, що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або поставка товарiв, робiт, послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання пiдтверджуючих документiв. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi - продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Запаси Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податкiв; суми ввiзного мита; транспортно - заготiвельних витрат; iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, придатному для використання. При вибуттi всiх iнших запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (метод ФIФО). Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва та збут. Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть та вартiсть повнiстю втрачених або зiпсованих запасiв списується на витрати звiтного перiоду. Передоплати (аванси виданi) Передоплати вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Передоплати класифiкуються як необоротнi, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою будуть отриманi не ранiше 12 мiсяцiв з дати звiту про фiнансовий стан, або коли передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку у складi необоротних активiв при первiсному визнаннi. Передоплати на придбання активу включаються до його балансової вартостi, з моменту отримання контролю над таким активом, та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Iншi передоплати вiдносяться на витрати, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою були отриманi. Якщо є ознаки того, що активи, товари або послуги не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Аванси отриманi Аванси отриманi вiдображаються у звiтностi з моменту отримання коштiв за вирахуванням ПДВ. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Строк позовної давностi для списання безнадiйної заборгованостi становить 3 роки. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки i яке не пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, класифiкується як довгострокове. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються на балансових статтях за сумою погашення. Забезпечення Пiдприємство не створює забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi. Суми створених забезпечень вiдносяться до складу витрат того звiтного перiоду, в якому такi забезпечення були нарахованi. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод пiдприємством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мит. Для визнання виручки також виконуються такi умови: виручка вiд продажу товарiв визнається при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Дохiд вiд надання послуг визнається у тому перiодi, коли вiдповiдна послуга була надана. Застосування нових та /або переглянутих МСФЗ З 1 сiчня 2016 року набули чинностi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2016 року. Пiдприємство не застосовувало цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового застосування. На момент пiдготовки даної фiнзвiтностi в поточному роцi Пiдприємство використало всi новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi - "РМСБО") та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (надалi - "КТМФЗ"), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i якi набули чинностi при складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року в облiковiй полiтицi Пiдприємства, яка використовувалась для вiдображення даних звiтного перiоду. При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (випущений у липнi 2014 року, а обов'язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до трьох категорiй оцiнки: -фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю; - фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд; - фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв. Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес - моделi суб'єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв. МСФЗ 9 є добровiльним i пiдприємство наразi не планує застосовувати його iснуючу версiю та оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Цей новий стандарт встановлює основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакету послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватися окремо, а будь - якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь - яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, пов'язанi з гарантiями за контрактами з клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Цей стандарт випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року. Пiдприємство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. МСБО 16 "Основнi засоби" МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Змiни належать до методiв амортизацiї, що залежать вiд показника доходу. При використаннi такого механiзму вартiсть активу розподiляють пропорцiйно до вiдношення визнаного в перiодi доходу до загальної суми доходу, очiкуваної до одержання вiд експлуатацiї активу. Рада з МСБО зазначила, що "доходний" метод не завжди достеменно вiдображає природу одержання економiчних вигод вiд використання активу. Причина в тому, що на дохiд можуть впливати рiзнi чинники (ринкова кон'юктура, iнфляцiя, тощо). МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть". Коригування МСФЗ 5 стосується змiни способу вибуття активiв, призначених до продажу: розглядається декласифiкацiя активу, якщо його передбачається не продавати, а передати власнику. МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". Правило подання у звiтi лише суттєвих статей однаково стосується i примiток. Систематизовано приклади групування примiток. Пояснюються правила подання у звiтностi промiжних пiдсумкових статей. Забороняється дiлити тi статтi, якi згiдно стандартiв необхiдно окремо подавати у звiтностi. Уточнюється формат подання показникiв iншого сукупного доходу. 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення Судження У процесi застосування облiкової полiтики пiдприємства керiвництво використовувало наступнi судження, якi надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства Українське законодавство щодо опадоткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих , обласних та центральних органiв влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були нарахованi та сплаченi. Принцип безперервностi дiяльностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Оцiнка керiвництва пiдприємства стосовно допущення про безперервнiсть дiяльностi наведенi в примiтках. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом фiнансового року. Справедлива вартiсть основних засобiв В умовах нестабiльностi та вiдсутностi активного ринку, пiдприємство вирiшило застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразило свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася. Резерви на сумнiвну дебiторську заборгованiсть Пiдприємство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Пiдприємство використовує судження, якi грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. Резерви на знецiнення запасiв Пiдприємство створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалам i готовiй продукцiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрнiй iнформацiї, доступнiй на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть Пiдприємство визначає вартiснi iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть розраховуючи вiдношення її внеску до вартостi чистих активiв об'єкту iнвестування. Оцiнка вартостi iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть базується на фiнансовiй iнформацiї об'єкту iнвестування за звiтний перiод доступнiй на дату оцiнки. Судовi розгляди Пiдприємство застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задаволення позову або претензiї, пред'явлених Пiдприємству i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь - якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi. 5.Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi баланс Нематерiальнi активи Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення оцiнювати нематерiальнi активи за собiвартiстю. Трансформацiя нематерiальних активiв пiдприємства здiйснювалася в напрямку уточнення їх складу та вартостi. В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть нематерiальних активiв, якi використовуються пiдприємством в процесi ведення господарської дiяльностi. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв. Основнi засоби Пiдприємство вперше застосовує МСФЗ з 01.01.2012 року. Керiвництво товариства вирiшило не переоцiнювати необоротнi активи, а рахувати їх як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку станом на 31.12.2012 року. Тож, станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2014 року, на 31.12.2015 року, на 31.12.2016 року основнi засоби не переоцiнювалися до рiвня справедливої вартостi. Станом на 31.12.2016 року у товариства: - вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя); - вiдсутнi основнi засоби, що переданi в заставу. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобiв окремо. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана рiвною нулю. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (ремонт, полiпшення) вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у перiодi їх понесення. Станом на 31.12.2016 року в складi основних засобiв облiковуються такi, що повнiстю замортизованi, але продовжують використовуватися в госпдiяльностi. Первiсна вартiсть їх становить 4 080 282 грн. При цьому переоцiнка таких активiв товариством не проводилася.

д/н

д/н

д/н