ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21642796
Місцезнаходження УКРАЇНА", м. Київ, д/н, м.Київ, 02002, вул. Окiпної, буд.2, оф.308
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0355
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (0362)62-05-07
Факс (0362)62-05-07
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки №6 вiд 10.02.2017 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36625811
Місцезнаходження д/н, Харківська область, Харкiвський р-н, м.Харкiв,, 61022, пр. Ленiна, 5 кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)728-24-00
Факс (057)728-24-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 180311/3-16 вiд 18 березня 2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)279-12-49
Факс (044)377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть , а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.