ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 98.9
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. 5. Про порядок покриття збиткiв. По 1 питанню порядку денного: Слухали: Пропозицiю про обрання лiчильної комiсiї у складi: Фролов В.М. - голова комiсiї; Рябашапка О.В. - член комiсiї. Вирiшили: Обрати лiчильну коиiсiю у складi: Фролов В.М. - голова комiсiї; Рябашапка О.В. - член комiсiї. Рiшення по питанню порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. По 2 питанню порядку денного: Слухали: Пропозицiю про обрання: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. Рiшення по питанню порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. По 3 питанню порядку денного: 1. Доповiдь директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк затвердити. Рiшення по питанню порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. По 4 питанню порядку денного: Слухали: Доповiдь директора товариства з показниками рiчної фiнансової звiтностi товариства. Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Рiшення по питанню порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. По 5 питанню порядку денного: Слухали: Директора товариства з пропозицiєю збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. Вирiшили: Збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. Рiшення по питанню порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.