ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21642796
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02002, м.Київ, вул.Окіпної, буд.2, оф.308
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0355, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000" Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р. 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф .308, ЄДРПОУ 21642796 тел.0502209899 ______________________________________________________________ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) Щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" за 2016 рік Даний аудиторський висновок складений для управлінського персоналу ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь", акціонерам ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента) Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь", яка включає баланс станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, звіт про власний капітал за 2016 рік та стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання першої фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, при перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності використані Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також лист Мiнiстерства фiнансiв України про форми фінансової звітності вiд 04.01.2013 року № 31-08410-06-5/188. Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг . Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведення аудиту", МСА 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 240 "Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності" для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит достовірності даних фінансовій звітності за 2016 рік та її відповідність даним бухгалтерських регістрів та первинної облікової документації проведений по фінансовій звітності, яка складена згідно П(С)БО та її трансформації у фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також правильності та достовірності розкриття фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" за рік що минув, управлінським персоналом компанії з управління активами представлені реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, складеної згідно МСФЗ, затвердженої наказом про облікову політику Підприємства, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв'язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Підприємства законодавчим актам. Крім того, згідно МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит. Суттєвих невiдповiдностей у фiнансовій звiтнiсті, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. Виконуючи вимоги МСА 240 "Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності", проведено тестування прийнятності бухгалтерських записів та пояснень управлінського персоналу компанії з управління активами для встановлення дій посадових осіб, які можуть призвести до погіршання фінансового стану Товариства. З метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, при проведенні перевірки, розроблені та виконані аудиторські процедури: - тестування тотожності даних синтетичного обліку даним фінансової звітності; - огляд облікових оцінок на наявність упередженості та оцінки, чи являють собою обставини, що спричиняють упередженість, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства; - оцінка комерційного обґрунтування значних операцій, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу; - інші процедури, пов'язані з достовірністю первинної облікової документації. Крім того, розглянуто інформацію у вигляді тверджень (роз'яснень) управлінського персоналу компанії з управління активами та одержані письмові пояснення по суті питання. Відповідно до пояснень та отриманої власної інформації аудитор дійшов висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутній. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Умовно-позитивний висновок Підставою для висловлювання умовно-позитивного висновку є: 1) Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, оскільки ця дата передувала призначенню нас, як аудиторів ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь". Проте, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. 2) Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики: ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази, щодо достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те, що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів на дату першого застосування МСФЗ, на початок звітного періоду (01.01.2016 р.) та на звітну дату (31.12.2016 р.). У фін звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба у коригуванні зазначених сум. 3) Підприємство в результаті фінансово - господарської діяльності протягом останніх років отримує збиток, станом на 31.12.2016 року сума непокритих збитків сягнула 96205 тис.грн. Наявність та розмір збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому підприємство може бути нездатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. Тому ми не можемо дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності підприємства згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для фінансової звітності підприємства, тому, висловлюючи думку вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обґрунтовану підставу для висловлення умовно - позитивної думки стосовно фінансової звітності. Умовно-позитивний висновок На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в розділі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" представляє, в усіх суттєвих аспектах, достовірну і об'єктивну картину фінансового стану товариства станом на 31.12.2016 року; відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" 1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь"; 1.2. Код ЄДРПОУ: 13979681; 1.3. Місцезнаходження: вул. Залізнична, буд.2, смт. Клевань, Рівненський район, Рівненська обл., 35312 1.4. Відомості про державну реєстрацію: Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію: АВ № 136258 Дата державної реєстрації : 22.12.1995 року. 1.5. Види діяльності за КВЕД : 16.10 - лісопильне та стругальне виробництво; 31.09 - виробництво інших меблів ; 16.23 - виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів Умови договору на проведення аудиту Аудит фінансової звітності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" станом на 31.12.2016 р. та її відповідність фінансовій інформації, що розкривалась за 2016 рік, проводився у відповідності з договором № 6 від 10.02.2017 р. Аудиторську перевірку здійснено з 10.02.2017 р. по 21.02.2017 р. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит2000"; Код ЄДРПОУ: 21642796; Місцезнаходження: м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308, тел/факс 253-39-47; Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118; Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування; Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування, обліку та звітності, та не є платником ПДВ. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, термін дії до 27 січня 2021 року. Дата видачі 21 лютого 2017 року Аудитор Балабат Н.Б. (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року, термін дії до 29.04.2019 року)
д/н
д/н
д/н