ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7914 6376 0 0 7914 6376
будівлі та споруди 2717 2436 0 0 2717 2436
машини та обладнання 4545 3368 0 0 4545 3368
транспортні засоби 301 229 0 0 301 229
земельні ділянки 342 342 0 0 342 342
інші 9 1 0 0 9 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7914 6376 0 0 7914 6376
Опис Основнi засоби: Всi основнi засоби використовуються повнiстю i за призначенням до повного фiзичного та морального зносу. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду: - будівлі та споруди - 5123 тис. грн.; - машини та обладнання - 11064 тис. грн.; - транспортні засоби - 875 тис. грн.; - земельні ділянки - 342 тис. грн.; - інші - 512 тис. грн.; Сума нарахованого зносу становить 11540 тис. грн. Ступiнь зношеностi основних засобiв становить 64,4 %. Ступiнь використання основних засобiв - 100% Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -94705 -72585
Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-94705.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Акцiонерним товариством буде прийняте рiшення щодо приведення вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до розмiрiв статутного капiталу. Величина статутного капiталу на початок 2016 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованого на кiнець 2016 року.