ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" 1. Загальна iнформацiя про пiдприємство Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю: АВ № 136258 Дата державної реєстрацiї : 22.12.1995 року. Юридична та фактична адреса товариства: 35312, Рiвненська обл., Рiвненський район, смт Клевань, вул. Залiзнична, буд.2. Код ЄДРПОУ - 13979681 Основнi види дiяльностi ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь": лiсопильне та стругальне виробництво; виробництво iнших меблiв; виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв. Також, пiдприємством було укладено договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть з фiрмою "ZELENIO LTD" (Кiпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" виробництва меблiв. Пiдприємство здiйснює керiвництво спiльною дiяльнiстю та є повноважним представником "ZELENIO LTD". Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом 2015 року склала 217 спiвробiтникiв. Пiдприємство з кiнця 2013 року працює пiд суттєвим впливом несприятливих чинникiв, iз-за складної полiтичної ситуацiї в Українi, що призвела вiдповiдно до погiршення економiчної ситуацiї. Полiтична напруженiсть, анексiя Криму Росiйською Федерацiєю та вiйськовi дiї на сходi України негативно вплинули на фiнансовi ринки України i зумовили рiзку девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Нацiональний банк України встановив певнi обмеження на операцiї в iноземнiй валютi. Полiтична та економiчна криза призвели до рiзкого зростання цiн в Українi на енергоносiї та, вiдповiдно, на всi товари та послуги, що негативно вiдобразилося на фiнансовому становищi пiдприємства. Кiнцевий результат полiтичної та економiчної ситуацiї України та її наслiдки передбачити важко, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес пiдприємства. 2.Основа складання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь", станом на 31.12.2015 року, була складена у вiдповiдностi до МСФЗ та П(С)БО на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi за МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року. Починаючи з 01.01.2012 року до 31.12.2015 року товариство формує фiнансову звiтнiсть лише згiдно нацiональних П(С)БО, якi не усiх суттєвих аспектах вiдповiдають МСФЗ. Хоча ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно МСФЗ та заснована на кращих знаннях керiвництва стандартiв та iнтерпретацiй, поточних фактах i обставинах, це не виключає можливостi їх змiни. Тому, поки пiдприємство готує свою повну фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ i встановлює свою дату переходу, як це визначено вiдповiдно до МСФЗ 1, не можна виключати можливостi коригування цiєї фiнансової звiтностi, що може бути суттєвим. Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Валюта представлення фiнансової звiтностi - гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень iз заокругленням до цiлих. У найближчому майбутньому товариство буде пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi. В результатi чого виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й спроможнiсть вiдшкодування вартостi активiв товариства, здатнiсть обслуговувати i погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. 3.Суттєвi положення облiкової полiтики Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкрита нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення оцiнювати нематерiальнi активи за собiвартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про фiнансовi результати вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв. Основнi засоби Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, яке призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв в робочому станi та витрати на сплату вiдсоткiв за кредит включаються до складу витрат звiтного перiоду. Для всiх об'єктiв основних засобiв амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: - Будiвлi та споруди - 10-20 рокiв; - Машини та обладнання - 5-10 рокiв; - Транспортнi засоби - 5-7 рокiв; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2-5 рокiв; - Незавершене будiвництво та невстановлене устаткування - не амортизується. Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують їх термiн корисного використання або полiпшують здатнiсть приносити дохiд. Вартiсть ремонту та технiчного обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про фiнансовi результати за перiод, у якому вони були понесенi. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визначається вiднiманням з доходу їхньої залишкової вартостi. Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта переноситься до вiдповiдної групи основних засобiв. Участь у спiльнiй дiяльностi Пiдприємство визнає свою частку у спiльнiй дiяльностi, застосовуючи метод участi в капiталi. Вiдповiдно до методу участi в капiталi iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть спочатку визнається за првiсною вартiстю. Балансова вартiсть iнвестицiї згодом збiльшується або зменшується внаслiдок визнання частки пiдприємства в змiнах чистих активiв об'єкту iнвестування, що виникають пiсля дати придбання. Фiнансова звiтнiсть об'єкту iнвестування у спiльну дiяльнiсть складається за той же звiтний перiод, що й фiнансова звiтнiсть пiдприємства. Частка пiдприємства у прибутках i збитках вiд спiльної дiяльностi пiсля придбання вiдображається в звiтi про сукупний дохiд. Коли частка пiдприємства у збитках вiд спiльної дiяльностi дорiвнює або перевищує її iнвестицiї в об'єкт iнвестування, включаючи будь - яку iншу незабезпечену дебiторську заборгованiсть, пiдприємство не вiдображає подальшi збитки, за винятком випадкiв, коли воно прийняло на себе зобов'язання або здiйснило платежi вiд iменi об'єкту iнвестування. Нереалiзований прибуток за операцiями мiж пiдприємством та об'єктом iнвестування виключаються у розмiрi, який вiдповiдає частцi пiдприємства у спiльнiй дiяльностi; нереалiзованi збитки також виключаються, окрiм випадкiв, коли є ознаки знецiнення переданого активу. Податки Податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату в країнi, в якiй пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Податок на прибуток, що вiдноситьсядо статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво пiдприємства перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви. Податок на додану вартiсть За рiк, що завершився 31 грудня 2015, ПДВ нараховувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку й iмпорт товарiв, робiт, послуг та 0% - вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. ПДВ, що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або поставка товарiв, робiт, послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання пiдтверджуючих документiв. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi - продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Запаси Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податкiв; суми ввiзного мита; транспортно - заготiвельних витрат; iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, придатному для використання. При вибуттi всiх iнших запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (метод ФIФО). Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва та збут. Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть та вартiсть повнiстю втрачених або зiпсованих запасiв списується на витрати звiтного перiоду. Передоплати (аванси виданi) Передоплати вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Передоплати класифiкуються як необоротнi, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою будуть отриманi не ранiше 12 мiсяцiв з дати звiту про фiнансовий стан, або коли передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку у складi необоротних активiв при первiсному визнаннi. Передоплати на придбання активу включаються до його балансової вартостi, з моменту отримання контролю над таким активом, та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Iншi передоплати вiдносяться на витрати, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою були отриманi. Якщо є ознаки того, що активи, товари або послуги не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Аванси отриманi Аванси отриманi вiдображаються у звiтностi з моменту отримання коштiв за вирахуванням ПДВ. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Строк позовної давностi для списання безнадiйної заборгованостi становить 3 роки. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки i яке не пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, класифiкується як довгострокове. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються на балансових статтях за сумою погашення. Забезпечення Пiдприємство не створює забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi. Суми створених забезпечень вiдносяться до складу витрат того звiтного перiоду, в якому такi забезпечення були нарахованi. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод пiдприємством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мит. Для визнання виручки також виконуються такi умови: виручка вiд продажу товарiв визнається при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Дохiд вiд надання послуг визнається у тому перiодi, коли вiдповiдна послуга була надана. Застосування нових та /або переглянутих МСФЗ З 1 сiчня 2015 року набули чинностi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2015 року. Пiдприємство не застосовувало цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового застосування. При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (випущений у липнi 2014 року, а обов'язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до трьох категорiй оцiнки: -фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю; - фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд; - фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв. Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес - моделi суб'єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв. МСФЗ 9 є добровiльним i пiдприємство наразi не планує застосовувати його iснуючу версiю та оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". Цей новий стандарт встановлює основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакету послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватися окремо, а будь - якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь - яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, пов'язанi з гарантiями за контрактами з клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Цей стандарт випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року. Пiдприємство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. МСБО 16 "Основнi засоби" МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Змiни належать до методiв амортизацiї, що залежать вiд показника доходу. При використаннi такого механiзму вартiсть активу розподiляють пропорцiйно до вiдношення визнаного в перiодi доходу до загальної суми доходу, очiкуваної до одержання вiд експлуатацiї активу. Рада з МСБО зазначила, що "доходний" метод не завжди достеменно вiдображає природу одержання економiчних вигод вiд використання активу. Причина в тому, що на дохiд можуть впливати рiзнi чинники (ринкова кон'юктура, iнфляцiя, тощо). МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть". Коригування МСФЗ 5 стосується змiни способу вибуття активiв, призначених до продажу: розглядається декласифiкацiя активу, якщо його передбачається не продавати, а передати власнику. МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". Правило подання у звiтi лише суттєвих статей однаково стосується i примiток. Систематизовано приклади групування примiток. Пояснюються правила подання у звiтностi промiжних пiдсумкових статей. Забороняється дiлити тi статтi, якi згiдно стандартiв необхiдно окремо подавати у звiтностi. Уточнюється формат подання показникiв iншого сукупного доходу. МСБО 11 "Облiк угод iз придбання часток пiдприємств у спiльних операцiях"- змiни випущенi в травнi 2014 року i набувають чинностi з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року/ Прийнятi iншi новi стандарти, якi на думку керiвництва пiдприємства, не мають та не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства пiсля їх прийняття, зокрема це: МСФЗ 14 "Вiдстроченi платежi пл дiяльностi, що здiйснюється за регульованими тарифами"- випущений в сiчнi 2014 року i набуває чинностi з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року; МСБО 10 i МСБО 28 "Продаж чи внесок активiв у асоцiйоване чи спiльне пiдприємство iнвестором"- випущений в вереснi 2014 року i набуває чинностi з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року; МСБО 27 "Застосування методу пайової участi в окркмiй фiнансовiй звiтностi" - змiни випущенi в серпнi 2014 року i набувають чинностi з перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення Судження У процесi застосування облiкової полiтики пiдприємства керiвництво використовувало наступнi судження, якi надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства Українське законодавство щодо опадоткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих , обласних та центральних органiв влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були нарахованi та сплаченi. Принцип безперервностi дiяльностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Оцiнка керiвництва пiдприємства стосовно допущення про безперервнiсть дiяльностi наведенi в примiтках. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом фiнансового року. Справедлива вартiсть основних засобiв В умовах нестабiльностi та вiдсутностi активного ринку, пiдприємство вирiшило застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразило свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася. Резерви на сумнiвну дебiторську заборгованiсть Пiдприємство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Пiдприємство використовує судження, якi грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. Резерви на знецiнення запасiв Пiдприємство створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалам i готовiй продукцiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрнiй iнформацiї, доступнiй на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть Пiдприємство визначає вартiстьiнвестицiї у спiльну дiяльнiсть розраховуючи вiдношення її внеску до вартостi чистих активiв об'єкту iнвестування. Оцiнка вартостi iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть базується на фiнансовiй iнформацiї об'єкту iнвестування за звiтний перiод доступнiй на дату оцiнки. Судовi розгляди Пiдприємство застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задаволення позову або претензiї, пред'явлених Пiдприємству i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь - якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi. 5.Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi баланс Нематерiальнi активи Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення оцiнювати нематерiальнi активи за собiвартiстю. Трансформацiя нематерiальних активiв пiдприємства здiйснювалася в напрямку уточнення їх складу та вартостi. В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть нематерiальних активiв, якi використовуються пiдприємством в процесi ведення господарської дiяльностi. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв. Основнi засоби Пiдприємство вперше застосовує МСФЗ з 01.01.2012 року. Керiвництво товариства вирiшило не переоцiнювати необоротнi активи, а рахувати їх як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку станом на 31.12.2012 року. Тож, станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2014 року, на 31.12.2015 року основнi засоби не переоцiнювалися до рiвня справедливої вартостi. Станом на 31.12.2015 року у товариства: - вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя); - вiдсутнi основнi засоби, що переданi в заставу. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобiв окремо. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана рiвною нулю. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (ремонт, полiпшення) вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у перiодi їх понесення. Станом на 31.12.2015 року в складi основних засобiв облiковуються такi, що повнiстю замортизованi, але продовжують використовуватися в госпдiяльностi. Первiсна вартiсть їх становить 267863,50 грн. При цьому переоцiнка таких активiв товариством не проводилася. Рух основних засобiв за первiсною вартiстю наведено в таблицi: Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання транспорт Iнстументи, прилади, iнвентар Незавершене будiвництво, невстановлене устаткування всього Первiсна вартiсть на 01.01.2012 2900 3191 511 122 998 7722 Надходження 1844 4968 228 134 504 7678 Вибуття (8) (2123) (75) (3) (2209) Внутрiшнє перемiщення 990 (962) 28 На 31.12.2012 4736 7026 664 253 540 13219 Надходження 588 2827 92 58 47 3613 Вибуття (253) (1) (254) Внутрiшнє перемiщення 120 545 (512) 153 На 31.12.2013 5445 10140 755 317 47 16704 Надходження 20 2610 28 87 62 2807 Вибуття (1865) (22) (2) (1889) Внутрiшнє перемiщення 342 (342) На 31.12.2014 342 5123 10885 762 402 15 17529 Надходження 35 113 24 165 337 Вибуття (19) (4) (175) (198) Внутрiшнє перемiщення На 31.12.2015 342 5123 10901 875 422 5 17668 Амортизацiя основних засобiв: найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання транспорт Iнстументи, прилади, iнвентар Незавершене будiвництво, невстановлене устаткування всього На 31.12.2012 (1217) (2508) (361) (163) (4249) Нарахування за рiк (439) (1843) (115) (141) (2168) Списано при вибуттi (12) (12) На 31.12.2013 (1656) (4336) (476) (304) (6772) Нарахування за рiк (467) (1755) (62) (72) (2356) Списано при вибуттi 1350 22 1372 На 31.12.2014 (2123) (4741) (516) (376) (7756) Нарахування за рiк (283) (1632) (58) (34) (2007) Списано при вибуттi 6 4 10 На 31.12.2015 (2406) (6361) (574) (413) (9754) Основнi засоби за балансовою вартiстю: найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання транспорт Iнстументи, прилади, iнвентар Незавершене будiвництво, невстановлене устаткування всього На 31.12.2012 3519 4518 303 90 540 8970 На 31.12.2013 3788 5782 279 7 75 9932 На 31.12.2014 342 3000 6144 246 26 15 9773 На 31.12.2015 342 2717 4540 301 9 5 7914 У складi статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" облiковувалась вартiсть устаткування, яке пiдприємство тримає в резервi на випадок, якщо аналогiчне вийде з ладу. Ця стаття була перекласифiкована та включена до статтi "Основнi засоби" в повному складi. Протягом 2015 року пiдприємство отримувало окремi об'єкти основних засобiв виробничого призначення в операцiйну оренду. За договором сума орендної плати за рiк склала 72 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Пiдприємство уклало договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть з фiрмою "ZELENIO LTD" (Кiпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" виробництва меблiв. Пiдприємство має право на отримання 10% прибуткiв вiд результатiв спiльної дiяльностi. В таблицi представлено iнформацiю про частку участi пiдприємства в спiльнiй дiяльностi та вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу. показник 2015 2014 На початок перiоду 997 1106 Частка в чистому збитку 10% (22) (224) Додатковий внесок за перiод 224 115 На кiнець перiоду 1199 997 Запаси Найменування статей 2015 2014 Сировина та матерiали 1960 1381 Незавершене виробництво 4771 3807 Готова продукцiя 6349 3609 Допомiжнi матерiали, запчастини 130 88 Iншi 71 72 Всього 13281 8957 До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю. Запаси переданi в заставу - вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть Для вiдображення сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi в пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється на основi методу платоспроможностi окремих дебiторiв, враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Якщо вiдбувається зниження платоспроможностi будь-якого iз клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки товариства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi клiєнтiв можуть мати як наслiдок коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, вiдображеної у фiнансовiй звiтностi. Станом на 31.12.2015 року торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складає: Стаття Сума, тис.грн. Торгова дебiторська заборгованiсть 4565 Резерв сумнiвної заборгованостi (144) Позики виданi пов'язаним особам 2349 Заборгованiсть вiд об'єкту iнвестування у спiльну дiяльнiсть 266 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 283 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 31 8250 Рух резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi : 2015 2014 На початок перiоду 138 138 нараховано 144 списано На кiнець перiоду 282 138 Кошти та їх еквiваленти Змiст статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" наведенi по ПСБО 4 та вiдповiдають вимогам МСФЗ. Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв в банках складає 617 тис.грн. Зареєстрований капiтал Станом на 31.12.2015 року Статутний капiтал пiдприємства становить 1500 тис.грн., що подiлено на 150000000 звичайних акцiй номiналом 0,01 грн. У 2015 роцi пiдприємство не здiйснювало додаткових емiсiй акцiй. Частка найбiльшого акцiонера в Статутному капiталi пiдприємства, станом на 31.12.2015 року становить 95,58 %. Довгостроковi зобов'язання Пiдприємство має зобов'язання по довгостроковому договору позики вiд фiрми "ZELENIO" LTD. Договiр позики було укладено 05 листопада 2008 року з послiдуючими доповненнями, за умовами якого фiрмою "ZELENIO" LTD пiдприємству в загальному надано позику в розмiрi 8000000 доларiв США пiд 11 % рiчних строком на 15 рокiв. Тож, iншi фiнансовi зобов'язання вiдображено в таблицi: валюта ставка Термiн погашення На 31.12.2015 На 31.12.2014 Кредити позики Позика "ZELENIO" LTD Долар США 11% 05.11.2023 62055 53468 62055 53468 Короткостроковi фiнзобов'язання Зобов'язання за нарахованими вiдсотками "ZELENIO" LTD Долар США 32978 4484 32978 4484 Товарна та iнша кредиторська заборгованiсть Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво пiдприємства вважає, що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала нступне: Стаття 2015 2014 Товарна кредиторська заборгованiсть 8711 7770 Заборгованiсть об'єкту iнвестування у спiльну д-ть -- -- Iнша кредиторська заборгованiсть 29 47 До складу статтi "поточнi зобов'язання по розрахунках з оплати працi" включено заборгованiсть пiдприємства щодо виплат працiвникам заробiтної плати, утриманих та нарахованих на неї податкiв: Стаття 2015 2014 Зобов'язання з оплати працi 147 158 Зобов'язання по податку з доходiв, вiйськовий збiр 4 2 Зобов'язання по соцiальному страхуванню 60 63 Разом 211 223 В поточному роцi дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi склав 50 тис.грн. Забезпечення Керiвництвом пiдприємства не прийнято рiшення визнавати забезпечення пiд невикористанi вiдпустки, по яким потрiбно компенсувати працiвникам невикористанi ними вiдпустки. Звiт про фiнансовi результати Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Чистий дохiд вiд реалiзацiї складається з таких компонентiв: Стаття 2015 2014 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 17241 17818 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 28 65 Дохiд вiд реалiзацiї послуг з переробки та сушки 2802 886 Разом 20071 18769 Доходи вiд реалiзацiї визнано на дату вiдвантаження готової продукцiї i прийняття її замовником i вiдображено у звiтностi за вирахуванням податкiв з продажу та iнших вирахувань. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з таких компонентiв: стаття 2015 2014 Сировина i матерiали 11523 Витрати на оплату працi 1501 Витрати на соцстрахування 572 Амортизацiя необоротних активiв 2019 Iншi витрати 580 Разом 16195 18062 У складi собiвартостi реалiзацiї визнано собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї та товарiв, послуг, доходи вiд яких включено до статтi "чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Наднормативних виробничих витрат запасiв пiдприємство в звiтному перiодi не понесло. Iнший операцiйний дохiд Iнший операцiйний дохiд складається з таких компонентiв: стаття 2015 2014 Дохiд вiд куплi - продажу iнвалюти 75 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 9 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 146 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 50 Iншi 43 Разом 323 2325 Адмiнiстративнi витрати стаття 2015 2014 Витрати на утримання персоналу 921 641 Консультацiйнi та iнформацiйнi послуги 159 353 Банкiвськi послуги 48 65 Амортизацiйнi вiдрахування 42 45 Витрати на зв'язок 19 16 Iншi 75 466 Разом 1264 1586 У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно - управлiнського персоналу. Витрати на збут стаття 2015 2014 Витрати на оренду 278 221 Маркетинг 188 261 Транспортнi витрати 205 54 Витрати на утримання персоналу 133 187 Витрати на пакування 1 8 Амортизацiйнi вiдрахування 32 70 Iншi 907 428 Разом 1744 1229 У складi витрат на збут вiдображено витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) готової продукцiїта товарiв. Iншi операцiйнi витрати стаття 2015 2014 Витрати на резерви 144 -- Витрати вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв -- 917 Iншi 67 28937 Разом 211 29855 У статтi "Iншi операцiйнi витрати" облiковуються витрати пiдприємства, пов'язанi з основною господарською дяльнiстю в звiтному перiодi, якi не ввiйшли до iнших статей витрат та виникли у процесi звичайної дiяльностi. Фiнансовi витрати стаття 2015 2014 Витрати на оплату процентiв по договору позики 6331 3470 Разом 6331 3470 Фiнансовi витрати визнаються в облiку пiдприємством за методом нарахування щомiсячно в сумi, яка пiдлягає розрахунку вiдповiдно до умов договору позики. У статтю "Iншi витрати" в поточному роцi ввiйшли втрати по неоперацiйним курсовим рiзницям та витрати не пов'язанi з господарською дiяльнiстю. 6. Розкриття iншої iнформацiї Управлiння капiталом Пiдприємство розглядає позиковий капiтал та статутний капiтал , як основнi джерела формування капiталу. Завданням менеджменту при управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi товариства продовжувати функцiонування з метою отримання прибуткiв та вигод для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку пiдприємства. Операцiї з пов'язаними сторонами Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними сторонами товариства визначено: - акцiонерiв товариства, що контролюють або здiйснюють спiльний контроль та мають суттєвий вплив на пiдприємство; - управлiнський персонал товариства. Основними пов'язаними сторонами по вiдношенню до пiдприємства були: - власник 95,57% акцiй товариства - Журавльова Марина Василiвна; - ТОВ "Промислова група "Апогей" (є пов'язаним з товариством через Журвльову М.В.), основний вид дiяльностi - виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв; - ТОВ "Лiстрейд" (є пов'язаним з товариством через Журвльову М.В.), основний вид дiяльностi - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Протягом звiтного перiоду пiдприємство проводило операцiї з пов'язаними сторонами у ходi ведення звичайної дiяльностi. Умови операцiй з пов'язаними сторонами не вiдрiзнялися вiд умов, що застосовуються мiж непов'язаними сторонами. Персонал та оплата працi Середня кiлькiсть працiвникiв за 2015 рiк становить 217 спiвробiтникiв. Середня заробiтна плата по пiдприємству за поточний рiк становить 1830 грн. Виплати персоналу проводяться згiдно затвердженого штатного розпису та колективного договору. Пiдприємство не є учасником державних пенсiйних планiв. Умовнi та iншi зобов'язання Судовi процедури. Станом на кiнець звiтного перiоду в пiдприємства вiдсутнi судовi позови i вiдповiдно керiвництво пiдприємства, керуючись власною оцiнкою i внутрiшнiми професiйними консультацiями, вважає, що пiдприємство не зазнає суттєвих збиткiв у результатi можливих судових позовiв, а тому резерв у фiнансовiй звiтностi не створювався. Податкове законодавство. Українське податкове законодавство часто змiнюється, а його суперечливi положення тлумачаться неоднозначно. Керiвництво пiдприємства вважає, що його тлумачення податкового законодавства є обгрунтованими на всi податки вiдповiдно до законодавчих норм. Але неможливо гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою збiльшення податкових надходжень до бюджету. Управлiння фiнансовими ризиками Україна вважається країною з економiкою, що розвивається, якiй характернi вiдносно високi економiчнi та полiтичнi ризики. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд здiйснення та вдосконалення податкового та регуляторного законодавства до вимог ринкової економiки. Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юктури та економiчного спаду. Наслiдки фiнансової кризи, її тривалiсть та проблеми в промисловостi, та конкретно в будiвельнiй галузi, а також в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв, недоступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може негативно вплинути на результати дiяльностi i фiнансовий стан товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо. Керiвництво вважає, що в ситуацiї, яка склалася воно вживає всi посильнi заходи для забезпечення стабiльностi товариства та планує продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому. Товариство має рiзнi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом i виникнення, в зв'язку з цим, фiнансових збиткiв в товариствi. Фiнансовi iнструменти, за якими у товариства може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть вiдображена за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують певну суму. Товариство не проводило операцiй з пов'язаними сторонами. Аналiз кредитного ризику товариства проводиться iндивiдуально по кожному випадку. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Керiвництво пiдприємства за звiтний перiод уникло здiйснення операцiй, якi схильнi до валютних ризикiв. З метою управлiння ризиком змiни ринкової цiни, пiдприємство здiйснює постiйне вiдстеження цiн на внутрiшньому ринку України. За результатами даного аналiзу i подальшого прогнозування цiн на товари i послуги, керiвництво формує цiнову полiтику в залежностi вiд динамiки цiни на ринку. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що товариство буде не здатне забазпечити виконання своїх фiнансових зобов'язань у мiру їх настання. Мета товариства полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права вiдстрочки платежу постачальникам. Товариство аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язаннями та планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових iнструментiв. У разi недостатньої лiквiдностi товариство перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Подiї пiсля звiтного перiоду Головним управлiнням ДФС у Рiвненськiй областi з 01.03.2016 року на пiдприємствi проводиться планова податкова перевiрка за 2013 - 2014 роки. Суттєвiсть даної подiї на фiнансову звiтнiсть можливо буде розкрити тiльки по завершенню перевiрки контролюючого органу. Iнших подiй, якi могли вплинути на фiнансовий стан товариства, пiсля 31.12.2015 року до дати затвердження керiвництвом пiдприємства фiнансової звiтностi на пiдприємствi не вiдбулося. Тобто, пiдприємство працювало у звичайному режимi, нiяких судових процесiв, анулювання укладених договорiв, оголошення про припинення дiяльностi, суттєвого придбання чи продажу активiв, надзвичайних ситуацiй не вiдбулося.

д/н

д/н

д/н