ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит-Рiвне"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 35440568
Місцезнаходження УКРАЇНА", Рівненська область, Рiвненський р-н, м.Рiвне, 30100, вул. Вiдiнська, 25, кв.50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4065
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.11.2007
Міжміський код та телефон (0362)62-05-07
Факс (0362)62-05-07
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки б/н 26.02. 2016 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Бенефiт Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36625811
Місцезнаходження д/н, Харківська область, Харкiвський р-н, м.Харкiв,, 61022, пр. Ленiна, 5 кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)728-24-00
Факс (057)728-24-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 180311/3-16 вiд 18 березня 2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)279-12-49
Факс (044)377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть , а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.