ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1. Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. 5. Про порядок покриття збиткiв. 6. Переобрання наглядової ради. По 1 питанню порядку денного: Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. По 2 питанню порядку денного: Слухали: Пропозицiю про обрання лiчильної комiсiї у складi: Фролов В.М. - голова комiсiї; Рябашапка О.В. - член комiсiї. Вирiшили: Обрати лiчильну коиiсiю у складi: Фролов В.М. - голова комiсiї; Рябашапка О.В. - член комiсiї. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. По 3 питанню порядку денного: 1. Доповiдь директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк затвердити. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. По 4 питанню порядку денного: Слухали: Доповiдь директора товариства з показниками рiчної фiнансової звiтностi товариства. Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. По 5 питанню порядку денного: Слухали: Директора товариства з пропозицiєю збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. Вирiшили: Збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. По 6 питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв про необхiднiсть переобрання наглядової ради. Запропоновано: 1. Обрати наглядову раду у складi: - Журавльова Марина Василiвна - голова наглядової ради. - Давидюк Ганна Миколаївна - член наглядової ради. - Наймушин Олексiй Юрiйович - член наглядової ради. Вирiшили: 1. Обрати наглядову раду у складi: - Журавльова Марина Василiвна - голова наглядової ради. - Давидюк Ганна Миколаївна - член наглядової ради. - Наймушин Олексiй Юрiйович - член наглядової ради. По даному питаннi порядку денного рiшення було прийняте позитивне, одноголосно. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.