ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. Iнформацiя про компанiю Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь" (далi - "Компанiя") було створене та зареєстроване вiдповiдно до законодавства України 22 грудня 1995 р. Дiяльнiсть Компанiї включає виробництво меблiв, iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв. Також, Компанiєю було укладено договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть з фiрмою "ZELENIO LTD" (Кiпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" виробництва меблiв. Компанiя здiйснює керiвництво спiльною дiяльнiстю та є повноважним представником "ZELENIO LTD". Юридична адреса Компанiї:Рiвненська обл. Рiвненський район,селище мiського типу Клевань, вулиця Залiзнична,будинок 2, 35312, Україна. Середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї протягом 2014 року складала 261 спiвробiтникiв. 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (Українськi ПСБО). Цi стандарти вважаються попереднiми стандартами облiку як визначено в МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" для пiдготовки попереднього МСФЗ звiту про фiнансовий стан на 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до вимог МСФЗ 1. Хоча ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно МСФЗ та заснована на кращих знаннях керiвництва стандартiв i iнтерпретацiй, поточних фактах i обставинах, це не виключає можливостi їх змiни. Наприклад, поправки або додатковi стандарти та iнтерпретацiї, можуть бути виданi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Тому, поки Компанiя готує свою повну фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ i встановлює свою дату переходу, як це визначено вiдповiдно до МСФЗ 1, не можна виключати можливостi коригування цiєї фiнансової звiтностi, що може бути суттэвим. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях ("грн"), а всi суми округленi до цiлих тисяч, якщо не зазначено iнше. 3. Основнi положення облiкової полiтики Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi є гривня. Участь у спiльнiй дiяльностi Компанiя визнає свою частку у спiльнiй дiяльностi, застосовуючи метод участi у капiталi. Вiдповiдно до методу участi у капiталi iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть спочатку визнається за первiсною вартiстю. Балансова вартiсть iнвестицiї згодом збiльшується або зменшується внаслiдок визнання частки Компанiї в змiнах чистих активiв об'єкту iнвестування, що виникають пiсля дати придбання. Фiнансова звiтнiсть об'єкту iнвестування у спiльну дiявльнiстьскладається за той же звiтний перiод, що й фiнансова звiтнiсть Компанiї. 3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Частка Компанiї у прибутках i збитках вiд спiльної дiяльностi пiсля придбання вiдображається в звiтi про сукупний дохiд. Коли частка Компанiї у збитках вiд спiльної дiяльностi дорiвнює або перевищує її iнвестицiї в об'єкт iнвестування, включаючи будь-яку iншу незабезпечену дебiторську заборгованiсть, Компанiя не вiдображає подальшi збитки, за винятком випадкiв, коли вона прийняла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкту iнвестування. Нереалiзований прибуток за операцiями мiж Компанiєю та об'єктом iнвестуваннявиключається у розмiрi, який вiдповiдає частцi Компанiї у спiльнiй дiяльностi;нереалiзованi збитки також виключаються, окрiм випадкiв, коли є ознаки знецiненняпереданого активу. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Компанiєю оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мит. Для визнання виручки також повиннi виконуватися такi критерiї: Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Доходи вiд надання послуг визнається у тому перiодi, у якому вiдповiдна послуга була надана. Податки Поточний податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнi, в якiйКомпанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно тимчасових рiзниць з використанням методу зобов'язань. Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається по всiм тимчасовим рiзницям мiж податковою базою активiв та зобов'язань i їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу або зобов'язання за угодою, яка не є об'єднанням пiдприємств та яка на момент угоди не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток. Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можна буде зарахувати тимчасовi рiзницi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, застосування яких очiкуєтьсяв перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi чинних або в основному чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок. Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається за тимчасовими рiзницями, пов'язаними з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї й спiльнi пiдприємства, крiм випадкiв, коли термiни усунення тимчасової рiзницi пiддаються контролю та коли цiлком iмовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть усуненi у майбутньому. Податок на додану вартiсть За рiк, що завершився 31 грудня 2014, ПДВ нараховувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку й iмпорт товарiв, робiт i послуг та 0% вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: (i) отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (ii) поставка товарiв або послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання рахунку-фактури. Податковi органи дозволяють сплату ПДВ на нетто основi. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Основнi засоби Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин машин i устаткування при таких витрат, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, яке призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв в робочому станi, та витрати на сплату вiдсоткiв за користування кредитом включаються до складу витрат звiтного перiоду. Амортизацiю основних засобiв обчислюють на прямолiнiйнiй основi. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: Будiвлi та споруди 10-20 рокiв Машини та обладнання 5-10 рокiв Транспортнi засоби 5-7 рокiв Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2-5 рокiв Незавершене будiвництво та невстановлене устаткування Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї розглядається в кiнцi кожного фiнансового року. Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують їх термiн корисного використання або полiпшують здатностi приносити дохiд. Вартiсть ремонту та технiчного обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про сукупнi доходи за перiод, у якому вони були понесенi. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визначається вiднiманням з доходу вiд вибуття основних засобiв їхньої залишкової вартостi. 3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент необоротних активiв. При завершеннi будiвництва вартiсть об'єкта переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за справедливою вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування та зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд. Орендований актив амортизується протягом перiоду корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв: розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати звiтi про сукупнi доходи рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Запаси Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Первiснавартiсть запасiв складається с таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податкiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiвузв'язкуз придбаннямзапасiв, якi невiдшкодовуютьсяКомпанiї;транспортно-заготiвельних витрат; iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. При вибуттi всiх iнших запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i збут. Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Передоплати Передоплати вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Передоплати класифiкується як необоротнi, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою будуть отриманi не ранiше 12 мiсяцiв з дати звiту про фiнансовий стан, або коли передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку у складi необоротних актвiв при первiсному визнаннi. Передоплати на придбання активу включаються до його балансової вартостi, з моменту отримання контролю над таким активом, та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд пов'язаних з його використанням. Iншi предоплати вiдносяться на витрати, коли товари або послуги, пов'язанi з передоплатою були отриманi. Якщо є ознаки того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з передоплатою, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає списанню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про сукупних дохiд. Аванси отриманi Аванси отриманi вiдображаються у звiтностi, з моменту отриманих коштiв за вирахуванням ПДВ. Фiнансовi iнструменти Фiнансовi iнструменти, вiдображенi в балансi включають грошовi кошти, залишки готiвки та залишки на банкiвських рахунках, дебiторську та кредиторську заборгованiсть та борговi iнструменти. Вiдповiднi методи визнання та вимiрювання описано у облiковiй полiтицi, що стосується конкретного показника. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату операцiї. Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiйздiйснюється окремо по кожнiй фiнансовiй iнвестицiї. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Строк позовної давностi для списання безнадiйної заборгованостi становить 3 роки. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Якщо придбання фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв. Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються до погашення або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй вiдображаються у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй. 3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження) Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки i яке не пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, класифiкується як довгострокове. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. Довгостроковi зобов'язання Компанiї здебiльшого включають кредити банкiв. Поточнi зобов'язання вiдображаються на балансових рахунках за сумою погашення. Поточнi зобов'язання Компанiї включають короткостроковi кредити банкiв, кредиторську заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом тощо. Забезпечення Забезпечення створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та його оцiнка може бути розрахунково визначена. Компанiя не створює забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi. Суми створених забезпечень вiдносяться до складу витрат того звiтного перiоду, в якому такi забезпечення були нарахованi. Непередбаченi зобов'язання Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкривається у примiтках, за виключенням випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi i кошти в банках, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв. 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представленi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки. Судження У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво використовувало наступнi судження, надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення (продовження) Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Принципбезперервностi дiльностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Оцiнка керiвництва Компанiї стосовно допущення про безперервнiсть дiльностi наведенi в Примiтцi 5. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом фiнансового року. Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому. Додаткова iнформацiя про податкову позицiю Компанiї представлена в Примiтцi 12. Резерви на сумнiвну дебiторську заборгованiсть Компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних активiв. Компанiя використовує судження, якi 'рунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. Резерви на знецiнення запасiв Компанiя створює резерв по застарiлим i нелiквiдним матерiалами i готовiй продукцiї. Оцiнка чистої вартостi реалiзацiї базується на найбiльш достовiрної iнформацiї, доступної на дату оцiнки. При оцiнцi беруться до уваги змiни цiн i витрат, безпосередньо вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, в тiй мiрi, наскiльки цi подiї пiдтверджують наявнiсть умов на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiя у спiльну дiяльнiсть Компанiя визначає вартiсть iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть розраховуючи вiдношення її внеску до вартостi чистих активiв об'єкту iнвестування. Оцiнка вартостi iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть базується на фiнансовiй iнформацiї об'єкту iнвестування за звiтний перiод доступної на дату оцiнки. 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення (продовження) Судовi розгляди Компанiя застосовує професiйне судження при оцiнцi i визнаннi резервiв i розкриттi потенцiйних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензiями, що пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, за участю третiх осiб, за допомогою арбiтражного розгляду або законодавчого регулювання, а також iнших потенцiйних зобов'язань. Професiйне судження необхiдно при визначеннi iмовiрностi задоволення позову або претензiї, пред'явлених Компанiї, i виникнення зобов'язання, пов'язаного з таким позовом або претензiєю, а також при розрахунку дiапазону сум можливого вiдшкодування. У силу невизначеностi, яка є невiд'ємною частиною будь-якої оцiнки, фактичнi збитки можуть iстотно вiдрiзнятися вiд розрахованого резерву. Зробленi припущення пiдлягають уточненню в мiру надходження нової iнформацiї, головним чином, вiд внутрiшнiх фахiвцiв, а також вiд зовнiшнiх консультантiв. Перегляд первiсних оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати дiяльностi. 5. Основнi засоби Рух за статтями основних засобiв за рiк, що завершився 31 грудня 2014 був таким: Земельные участки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнiзасоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Незавершенебудiвництво та невстановленеустаткування Всього Первiснавартiсть На 1 сiчня 2012 2 900 3 191 511 122 998 7 722 Надходження 1 844 4 968 228 134 504 7 678 Вибуття (8) (2 123) (75) (3) - (2 209) Внутрiшнiперемiщення - 990 - - (962) 28 На 31 грудня 2012 4 736 7 026 664 253 540 13 219 Надходження 588 2 827 92 58 47 3 613 Вибуття - (253) (1) - - (254) Внутрiшнiперемiщення 120 545 - - (512) 153 На 31 грудня 2013 5445 10140 755 317 47 16704 Надходження 20 2610 28 87 62 2807 Вибуття (1865) (22) (2) (1889) Внутрiшнiперемiщення 342 (342) На 31 грудня 2014 342 5123 10885 762 402 15 17529 Амортизизацiя Земельнi участки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнiзасоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Незавершенебудiвництво та невстановленеустаткування Всього На 31 грудня 2012 (1 217) (2 508) (361) (163) - (4 249) Нарахування за рiк (439) (1 843) (115) (141) - (2 168) Списано при вибуттi - (12) - - - (12) На 31 грудня 2013 (1 656) (4 336) (476) (304) - (6 772) Нарахування за рiк (467) (1755) (62) (72) (2 356) Списано при вибуттi 1 350 22 - 1 372 Внутрiшнє перемiщення На 31 грудня 2014 (2 123) (4 741) (516) (376) - (7 756) Чиста балансовавартiсть На 31 грудня 2012 3 519 4 518 303 90 540 8 970 На 31 грудня 2013 3 788 5 782 279 7 75 9 932 На 31 грудня 2014 342 3 000 6 144 246 26 15 9 773 Нематериальниактиви Первiснавартiсть На 31 грудня 2012 Надходження Вибуття Внутрiшнiперемiщення На 31 грудня 2013 Надходження 81 Вибуття Внутрiшнiперемiщення На 31 грудня 2014 Амортизацiя На 31 грудня 2012 Нарахування за рiк -13 Списано при вибуттi На 31 грудня 2013 -13 Нарахування за рiк -13 Списано при вибуттi На 31 грудня 2014 -26 Чиста балансовавартiсть На 31 грудня 2012 На 31 грудня 2013 68 На 31 грудня 2014 61 На 31 грудня 2014 63 Фiнансова оренда Фiнансової оренди на 31 грудня 2014 немає. 6. Запаси Станом на 31 грудня запаси включали наступне: 2014 2 013 2 012 Сировина та матерiали 1381 2 825 2 529 Незавершеневиробництво 3807 3 730 2 590 Готова продукцiя 3609 1 646 1 249 Допомiжнiматерiали, запаснiчастини i витратнiматерiали 88 318 349 Iншi 72 - 244 8957 8 655 6 961 7. Торгова та iнша дебiторьска заобргованiсть Станом на 31 грудня торгова та iнша дебiторьска заобргованiсть включала наступне: 2014 2013 2 012 Торговадебiторськазаборгованiсть 5203 2 203 5 201 Податковий кредит з ПДВ 502 1 654 849 Позикивиданiпов'язаним особам 6 417 3 246 Резерв сумнiвноїдебiторськоїзаборгованостi (138) (456) Заборгованiстьвiдоб'єктуiнвестування у спiльнудiяльнiсть 537 1 569 Дебiторськазаборгованiсть за реалiзованiнеоборотнiактиви - 2 155 Iншадебiторськазаборгованiсть 262 539 10 935 13 103 8. Рух резеву сумнiвної дебiторьскої заборгованостi Рух резевру сумнiвної дебiторської заборгованостi для року, що завершився 31 грудня, був таким: 2014 2 013 2 012 На початок перiоду 138 456 - Нараховановперiодi - 146 Списано заперiод (318) 310 На кiнецьперiоду 138 138 456 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiвалентивключали наступне: 2014 2 013 2 012 Грошовiкошти в банках та касi 625 1 047 636 625 1 047 636 10. Iнвестицiї Компанiєю було укладено договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть з фiрмою "ZELENIO LTD" (Кiпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" виробництва меблiв. Компанiя має право на отримання 10% прибуткiв вiд результатiв спiльної дiяльностi. В наступнiй таблицi представлено iнформацiюпрочасткуучастiКомпiнiївспiльнiйдiяльностiтавiдповiднафiнансоваiнформацiя, включаючизагальнусумуактивiв, зобов'язань, доходiв, прибуткуабозбиткуна 31 грудня 2014 2014 2 013 2 012 На початок перiоду 1106 1 182 1 187 Частка в чистому збитку (10%) (224) (11) (40) Додатковийвнесокзаперiод 115 (65) 35 На кiнецьперiоду 997 1 106 1 182 11. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2014 торгова та iнша кредиторська заобргованiсть включала наступне: 2014 2 013 2 012 Торговакредиторськазаборгованiсть 7770 6 824 1 043 Заборгованiстьоб'єктуiнвестування у спiльнудiяльнiсть 46 2 454 Зобов'язання з страхування 63 Зобов'язання з оплати працi 158 147 204 Iншакредиторськазаборгованiсть 47 9 34 8038 7 026 3 735 12. Iншi фiнансовi зобов'язання Станом на 31 грудня iншi фiнансовi зобов'язання включали наступне: Валюта Ставка Термiнпогашення На 31 грудня 2014 На 31 грудня 2013 На 31 грудня 2012 Кредити та позики Позикавiд "ZELENIO" LTD Дол. США 12,0% 05.11.2023 53468 20 667 22 057 53468 20 667 27 268 Iншiдовгостроковiфiнансовiзобов'язання Зобов'язання з фiнансовоїоренди Євро 8,4% 18.10.2021 939 943 - 939 943 Довгостроковiфiнансовiзобов'язання 53468 21 606 28 211 Короткостроковiфiнансовiзобов'язання Зобов'язання за нарахованимивiдсотками за позикоювiд "ZELENIO" LTD Дол. США 4484 6 436 2 687 Поточначастиназобов'язань з фiнансовоїоренди Євро - 90 194 Поворотнабезпроцентнафiнансовадопомогавiдпов'язаноїсторони Гривня - - 4484 6 526 2 881 Позика вiд "ZELENIO" LTD 5 листопада 2008 року Компанiя уклала iз "ZELENIO" LTD довгостроковий договiр про надання позики у розмiрi 3 000 тисяч дол. США. 13. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал представлено таким чином: Сума Кiлькiсть акцiй На 31 грудня 2012 1 500 150 000 000 На 31 грудня 2013 1 500 150 000 000 На 31 грудня 2014 1 500 150 000 000 Акцiонерний капiтал представляє собою номiнальну вартiсть емiтованого акцiонерного капiталу ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь", що складається iз звичайних акцiй номiналом 0,01 грн. Станом на 31 грудня 2014, частка найбiльшого акцiонера в статутному капiталi Компанiї становила 95,58 %. 14. Адмiнiстративнi витрати 2014 2 013 2 012 Витрати на утримання персоналу, включаючивiдрахування на соцiальнезабезпечення (641) (939) (1 092) Консультацiйнi та iнформацiйнiпослуги (353) (441) (13) Банкiвськiпослуги (65) (101) (85) Амортизацiйнiвiдрахування (45) (48) (14) Витрати на зв'язок (16) (13) (17) Iншi (466) (52) (116) (1586) (1 594) (1 337) 15. Витрати на збут 2014 2 013 2 012 Витрати на оренду (560) (306) (45) Маркетинг (261) (190) - Транспортнiвитрати (54) (166) (54) Витрати на утримання персоналу, включаючивiдрахування на соцiальнезабезпечення (187) (97) - Витрати на пакування (8) (31) (8) Амортизацiйнiвiдрахування (70) (11) - Iншi (89) (747) (99) (1229) (886) (107) 16. Iншi операцiйнi доходи Iншi операцiйнi доходи за рiк, що завершився 31 грудня, представлена таким чином: 2014 2 013 2 012 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 1 100 Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв - 2 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 137 - Iншi доходи 10 75 3 10 212 1 105 17. Iншi операцiйнi витрати Iншi операцiйнi витрати за рiк, що завершився 31 грудня, представлена таким чином: 2014 2 013 2 012 Витративiдреалiзацiїiншихоборотнихактивiв (917) (115) (228) Витрати на сумнiвну та безнадiйнузаборгованiсть (3) (146) Втративiдзнецiненнязапасiв - (6) Iншiвитрати (28937) (180) (23) (29855) (298) (403) 18. Фiнансовi доходи i витрати Фiнансовi доходи i витрати за рiк, що завершився 31 грудня, представлена таким чином: 2014 2 013 2 012 Процентнiвитрати за позиками отриманими (3470) (2 297) (1 851) Процентнiвитрати за фiнансовою орендою 39 (93) Дохiд вiд курсової рiзницi 1 (3) Дохiд вiд курсової рiзницi 150 221 Процентнi доходи 3 4 2 (3767) (2 103) (1 724) 19. Податок на прибуток Складовi витрат iз податку на прибуток за рiк, що завершився 31 грудня, були такими: 2014 2 013 2 012 Поточнийподаток на прибуток: Витрати з поточного податку на прибуток (105) (51) Коригування з поточногоподатку на прибутокпопереднiхперiодiв - - Вiдстроченийподаток на прибуток: Пов'язанийiзвиникненням i сторнуваннямтимчасовихрiзниць (40) (22) - Витрати з податку на прибуток (40) (127) (51)

д/н

д/н

д/н