ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит-Рівне"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35440568
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 33018, м.Рівне, вул.Відінська,25, кв.50
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4065, 15.11.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит - Рівне" ЄДРПОУ 35440568 вул. Відінська, буд.25, к.50, м.Рівне, 33018, тел. 8(0362)26-14-05 Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 815231 від 9.10.2007 року Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від 15.11.2007 року Рішення АПУ № 262/4 від 20.12.2012 року про успішне проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг _________________________________________________________ Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" за 2014 рік Адресат: - управлінський персонал ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" - акціонери ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" - НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента) Основні відомості про емітента Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію: АВ № 136258 Дата державної реєстрації : 22.12.1995 року. Юридична та фактична адреса товариства: 35312, Рівненська обл., Рівненський район, смт Клевань, вул. Залізнична, буд.2. Код ЄДРПОУ - 13979681 Основні види діяльності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь": лісопильне та стругальне виробництво; виробництво інших меблів; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів. Опис аудиторської перевірки Аудиторською фірмою "Украудит - Рівне" проведена аудиторська перевірка фінансових звітів публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" (надалі "Підприємство"), а саме: - Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2014 рік; - Звіт про фінансові результати за 2014 рік; - Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік; - Звіт про власний капітал за 2014 рік. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, та інших законодавчих актів України. Аудиторську перевірку проведено згідно з МСА, які зобов'язують аудиторів планувати і здійснювати аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і повного розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядє заходи внутрішнього контролю "Підприємства", що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності діючої на "Підприємстві" облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності використання припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансових звітів, загального подання фінансової звітності. Обсяг аудиторської перевірки включає перевірку в повному об'ємі даних синтетичного обліку та первинної облікової документації за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року за репрезентативною вибіркою не менше 10 відсотків від загальної кількості первинних документів. Під час перевірки бралися до уваги тільки суттєві помилки. Під час аудиту отримані аудиторські докази в результаті поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. Аудит охоплював оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО, перевірку правильності та достовірності трансформації річної фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також правильності та достовірності розкриття фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Суттєвих попередніх оцінок, здійснених керівництвом "Підприємства", а також оцінку загального подання фінансових звітів. "Підприємство" з врахуванням особливостей своєї діяльності визначило облікову політику ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан "Підприємства", доходи і витрати та фінансові результати. Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 року, відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів несе керівництво ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з використанням припущення про безперервність діяльності "Підприємства"; вибір та застосування відповідної облікової політики. Аудитор несе відповідальність за висловлювання думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки, відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", а також Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. На думку аудитора, проведена нами перевірка є обгрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів за 2014 рік. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 1. Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних запасів, грошових коштів та розрахунків, яка була проведена на "Підприємстві" станом на 01.11.2014 року, тому, що ця дата передувала початку проведення аудиту. Через характер облікових записів "Підприємства" ми не мали змоги за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів. 2. Фінансова звітність "Підприємства" за 2014 рік являється перехідною від національних до міжнародних стандартів фінансової звітності, що практично унеможливлює виконання абсолютно всіх вимог, які пред'являються до фінансової звітності за МСФЗ. Умовно-позитивна думка На наш погляд, за винятком впливу питань, про які йдеться в розділі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" представляє, в усіх суттєвих аспектах, достовірну і об'єктивну картину фінансового стану товариства станом на 31.12.2014 року; відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Основні відомості про аудитора Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит - Рівне" Код ЄДРПОУ - 35440568 Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від 15.11.2007 року. Рішення АПУ № 262/4 від 20.12.2012 року про успішне проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг Адреса: 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 25/50 Телефон: (0362)26-14-05, факс (0362)62-05-07 Аудиторську перевірку проведено у відповідності з договором від 06 квітня 2015 року, у терміни з 06 по 20 квітня 2015 року. Аудитор Н. Б. Балабат ( сертифікат серії А № 005666 від 29.04.2004 р.) 20 квітня 2015 року
д/н
д/н
д/н