ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Рiвненськiй областi вiд 22 березня 1995р. № 90 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Клеванський лiозавод "Промiнь" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету мiнiстрiв України. За час iснування реорганiзацiя товариства не проводилась. В 2011 роцi , на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" змiнило свою назву на Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавд "Промiнь" (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 №451381)
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу цiлiсного майнового комплексу ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" входять: - лiсопереробний комплекс; - цех меблевого щита; - цех виробiв з деревини; - малярний цех; - цех столярних меблiв; - склад готової продукцiї; - конструкторсько - технiчне бюро; - сушильне господарство; - служби: головного енергетика, постачання, механiчна, автотранспортна. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2014 рiк становить 252 особи. Працiвникiв якi працюють за сумiсництвом у товариствi немає. Позаштатних працiвникiв, та таких працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi за 2014 рiк становить - 4537 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом фонд оплати працi збільшився у зв'язку iз збiльшення заробiтної плати на підприємстві. Навчання робiтникiв проводилось безпосередньо на пiдприємствi.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариством було укладено договір про спільну інвестиційну діяльність з фірмою "ZELENIO LTD" (Кіпр), щодо створення в ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" виробництва меблів. Мета такої спільної діяльності отримання прибутку від виробництва меблів.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Згiдно наказу вiд 01.01.2012р. № 1 "Про полiтику" вiдповiдно до п.5 ст8 ЗУ "Про бухглтерький облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику: - при веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку; - знос МШП нараховувати у розмiрi 100%; - амортизацiю ОЗ нараховувати за прямолiнiйним методом; - вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками: * матерiалiв i сировини - FIFO; * палива, з/частин - за FIFO ; * готової продукцiї - за нормативними витратами; * товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу. - згiдно П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображенi на балансових рахунках класу "91", "92", "93", "94", "97", "98" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами продукцiї та послуг товариства є : - виготовлення заготовок для виробництва столярних виробiв; - надання послуг по сушiнню пиломатерiалiв; - виготовлення меблiв; - виготовлення дверних та вiконних блокiв; - виготовлення сувенiрiв; - виготовлення iнших столярних виробiв в асортиментi. Товариство здiйснює реалiзацiю готової продукцiї через дилерську мережу на територiї України. Самостiйна реалiзацiя через касу пiдприємства iз складу. Основними споживачами продукцiї товариства є приватнi особи та будiвельнi органiзацiї. Iнiцiативною групою акцiонерiв розроблена та запроваджується програми фiнансового оздоровлення пiдприємства та створення високотехнологiчного деревобробного пiдприємства по виробництву паркету з високим експортним потенцiалом. Конкуренцiя має середнiй вплив на дiяльнiсть товариства, оскiльки, пiдприєство випускає високотехнологiчну продукцiю, сертифiковану по мiжнароднiй системi управлiння якiстю продукцiї ISO 9001. В галузi деревообробки товариство є єдиним пiдприємством, яке має подiбний сертифiкат. Разом з тим, на вiтчизняному ринку з'явилися новi виробники паркету та столярних виробiв. Це фiрми: "Велес" м.Київ, "Едельвейс" Закарпатська обл., росiйська фiрма "Паркет-Холл". Все це зумовило зорiєнтувати товариство на пошук нових шляхiв здешевлення продукцiї, пiдвищення рiвня якостi i якомого повного задоволення попиту клiєнтiв.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; На протязi п'яти рокiв були придбанi: Протягом 2010 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 397,2 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 215,5 тис. грн.; Протягом 2011 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 1129 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 3 тис. грн.; Протягом 2012 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 9688 тис. грн., реалiзовано основних засобiв на загальну суму 2185 тис. грн.; Протягом 2013 року було придбано основних засобів на загальну суму - 3613 тис. грн., реалізовано основних засобів на загальну суму 254 тис. грн. Протягом 2014 року було придбано основних засобів на загальну суму - 2807 тис.грн., реалізовано основних засобів на загальну суму 1889 тис. грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом звітного періоду по результатам податкової перевірки товариство сплатило штрафних санкцій на загальну суму 9593 грн.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання. Законсервованих основних засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитись на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Всi основнi засоби ПАТ "Промiнь" використовуються повнiстю i за призначенням.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є перебої з постачання сировини, пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiсть квалiфiкованих кадрiв. На даний час в Українi склалась така ситуацiя на ринку з сировиною, що вiтчизняний виробник не має можливостi придбати те, що йому необхiдно. Вiн мусить задовльнятися тим, що йому можуть вiдпустити лiсовi господарства. Україна перетворилась на сировинну базу для закордонних виробникiв, хоч вироби вiтчизняних пiдприємств в бiльшостi не вiдрiзняються по якостi вiд аналогiчної продукцiї, iмпортованої в Україну.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом звiтного перiоду товариство не сплачувало штрафи, пенi та неустойки.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльнстi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та взаємних обігових коштів.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Пiдвищення якостi продукцiї, пiдвищення обсягiв виробництва для бiльш повного задоволення потреб внутрiшнього ринку в продукцiї товаритва, вихiд на свiтовi ринки збуту.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводились.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; За звiтний перiод в судових справах пiдприємство не виступало.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Вся наведена в звiтi iнформацiя є вичерпною.