ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Стрихарчук Вiталiй Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 13979681
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 35311, Рівненська область, Рiвненський р-н, смт.Клевань, вул. Залiзнична, 2
5. Міжміський код, телефон та факс (0362)27-20-47, (0362)27-20-47
6. Електронна поштова адреса promin@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.promin.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)