ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 01.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Дiгрешн груп"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31450876
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 02160, вул. Березнева, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.01.2005
Міжміський код та телефон (044)537-43-67
Факс (044)537-43-67
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки №17 вiд 10 березня 2014 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Бенефiт Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36625811
Місцезнаходження д/н, Харківська область, Харкiвський р-н, м.Харкiв,, 61022, пр. Ленiна, 5 кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)728-24-00
Факс (057)728-24-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 180311/3-16 вiд 18 березня 2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)279-12-49
Факс (044)377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть , а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р. Договiр на обслуговування емiсiї № Е-3379 вiд 23.03.2011р.