ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 01.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 95.6
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1. Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. 5. Про порядок покриття збиткiв. По 1 питанню порядку денного: Слухали: Пропозицiю про обрання: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. Голосували: "за" - 143 370 503 голосiв. "проти", "утримались" - немає. Рiшення прийнято. По 2 питанню порядку денного: Слухали: У вiдповiдностi з нормами ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" обов'язки лiчильної комiсiї пропонується покласти на представникiв ТОВ "Бенефiт Брок". Вирiшили: Обов'язки лiчильної комiсiї покласти на представникiв ТОВ "Бенефiт Брок". Голосували: "за" - 143 370 503 голосiв. "проти", "утримались" - немає. Рiшення прийнято. По 3 питанню порядку денного: 1. Доповiдь директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк затвердити. Голосували: "за" - 143 370 503 голосiв. "проти", "утримались" - немає. Рiшення прийнято. По 4 питанню порядку денного: Слухали: Доповiдь директора товариства з показниками рiчної фiнансової звiтностi товариства. Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Голосували: "за" - 143 370 503 голосiв. "проти", "утримались" - немає. Рiшення прийнято. По 5 питанню порядку денного: Слухали: Директора товариства з пропозицiєю збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг.Вирiшили: Збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства, збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експортної, так i на внутрiшньому ринку, а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. Голосували: "за" - 143 370 503 голосiв. "проти", "утримались" - немає. Рiшення прийнято. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом. Пропозицiї щодо порядку денного не вносились. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались та не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.