ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 01.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фірма "Дігрешн груп"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31450876
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02160, м.Київ, вул.Березнева,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2663, 22.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 65, П, 000065, 26.03.2013, 28.04.2016
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Дігрешн груп" про достовірність фінансової звітності публічного акціонерного товариства "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" станом на 31 грудня 2013 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Нами, незалежним аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Дігрешн груп" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31450876, місцезнаходження - м. Київ, вул. Березнева, 10, телефон 044 273 51 39; зареєстрована Дніпровською районною у м. Києві Державною Адміністрацією 21.06.2001 року за № 1 067 120 0000 004793; свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2663, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 22 січня 2005 р. № 102, чинне до 28 квітня 2016 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000065, реєстраційний номер свідоцтва 65, чинне до 28.04.2016 р.) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності публічного акціонерного товариства "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" за період діяльності з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" Код за ЄДРПОУ 13979681 Організаційно-правова форма підприємства Акціонерне товариство Місцезнаходження 35312, Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, будинок 2 Телефон/факс (0362) 27-28-90 (0362) 27-11-66 Державна реєстрація Зареєстровано 22.12.1995р. Реєстрація змін 20.05.2011р свідоцтво: Серія А 01№451381 Код території 5624655400 Основний вид діяльності за КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво Банківські реквізити ПАТ "Промінвестбанк",МФО 300012 №26009619988822/980-в національній валюті №26009619988822/840 в доларах США №26009619988822/978-в євро ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Реквізити договору на здійснення аудиторської перевірки Договір № 17 від 10 березня 2014 року Тривалість перевірки 39 днів Дата видачі висновку 18 квітня 2014 року ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕННОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" (надалі - Товариство), складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що включає: ў баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року; ў звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) за період з 01 січня по 31 грудня 2013 року; ў звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2013 рік; ў звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 рік; ў примітки до річної фінансової звітності та опис важливих аспектів облікової політики, (далі - фінансова звітність) які додаються. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; збереження фінансових документів та облікових даних. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо фінансової звітності на основі результатів проведеної аудиторської перевірки. Нами проведено аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.). Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ", що були надані керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. Аудиторська перевірка проведена згідно із Законами України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІV, "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VІ, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки. ВИСНОВОК На нашу думку фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за рік, що минув, на зазначену дату, рух грошових коштів та окремі аспекти діяльності Товариства відповідно до принципів, зазначених у пояснювальній примітці до цього фінансового звіту. Надана у звітах інформація відповідає дійсному стану Товариства та відображає реальний стан його активів, зобов'язань, та власного капіталу. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Незмінючи нашої думки, звертаємо увагу на додаток до даного аудиторського висновку (звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів), у якому зазначено, що Товариство станом на 31.12.2013 року має від'ємне значення фінансового результату (непокритого збитку) у розмірі 4 846 тис. грн.. Ця обставина вказує на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Компанія здійснила трансформацію вхідних залишків за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р, відповідно до діючих вимог МСФЗ. Фінансовий звіт за 2012 рік був попереднім звітом, складеним Товариством за вимогами МСФЗ. Фінансовий звіт, складений станом на кінець дня 31.12.2013 року, є першим повним пакетом фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Згідно з вимогами Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, та Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, наводимо наступну інформацію: 1. Інформація щодо активів Товариства Активи Товариства, представлені у фінансовому звіті станом на кінець дня 31.12.2013 року, класифіковані і оцінені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Необоротні активи Нематеріальні активи, відображені у фінансовому звіті за залишковою вартістю у сумі 68 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів визначена у сумі 81 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів становить 13 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року становила 9 932 тис. грн. (Первісна вартість - 16 704 тис. грн., нарахований знос - 6 772 тис. грн.). Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Фінансові інструменти, що обліковуються Товариством як довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2013 року оцінені Товариством в сумі 1 106 тис. грн. Фінансові інструменти оцінені в балансі Компанії за собівартістю придбання. Всі операції з необоротними активами протягом перевіреного періоду відображені в обліку та звітності вчасно, повністю і достовірно, оформлені необхідними первинними документами. Оборотні активи Виробничі запаси представлено матеріальними цінностями, що необхідні для використання у господарській діяльності Товариства. Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2013 року становила 8 655 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображає суму заборгованості за продукцію та за оцінкою Товариства складає 8 482 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становила 1 887 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток - 233 тис. грн., за виданими авансами - 304 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 року відображена в сумі 262 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті - грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах у національній валюті на кінець періоду. Сума залишків грошових коштів Товариства становить 1 047 тис. грн. 2. Зобов'язання Оцінка розміру зобов'язань, які наводяться у фінансових звітах, проводиться Товариством відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Загальна сума поточних зобов'язань і забезпечень Товариства станом на 31.12.2013 р. складала 13 552 тис. грн., в тому числі: - за довгостроковими зобов'язаннями - 6 526 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 6 824 тис. грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 147 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 55 тис. грн. Загальна сума довгострокових зобов'язань та забезпечень Товариства станом на 31.12.2013 р. складала 21 606 тис. грн., в тому числі: - відстрочені податкові зобов'язання - 22 тис. грн.; - інші довгострокові зобов'язання - 21 584 тиc. грн. 3. Власний капітал Статутний капітал (фонд) ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" зареєстрований в сумі 1 500 000 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень) та розділений на 150 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні. На початок 2013 року статутний капітал Товариства сплачено повністю. Протягом періоду перевірки статутний капітал (фонд) Товариства не змінювався. В складі власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року обліковувався непокритий збиток в сумі 4 846 тис. грн. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року є від'ємною та становить (-) 3 346 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485. Відповідно до положень частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 5. Прибуток За результатами діяльності в 2013 році Товариство отримало збиток в сумі 29 тис. грн. Доходи та витрати в 2013 році Товариство визнавало відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визнання витрат в періоді, що перевірявся, здійснювалося із дотриманням принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю аудитором не встановлено. 7. Протягом звітного року значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не здійснювались. 8. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачена виключна компетенція загальних зборів на затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. На 31.12.2013 року принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджені, але знаходяться на етапі розробки. Штатним розкладом Товариства, який діяв на 31.12.2013 року, не передбачено посаду внутрішнього аудитора. 9. Аудит включав виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо що фінансова звітність не містить ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 10. Товариство є емітентом акцій. Забезпечення таких цінних паперів чинним законодавством не передбачено. 11. Інформація за п.1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Протягом 2013 року дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента, не відбувалися. 12. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку. 13. Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями та іншими борговими зобов'язаннями. 14. Товариство не здійснює професійної діяльності на фондовому ринку. Додатки: 1. Баланс (ф.№1) ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" станом на 31 грудня 2013 року. 2. Звіт про фінансові результати (ф.№2) ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" за 2013 рік. 3. Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" за 2013 рік. 4. Звіт про власний капітал (ф.№4) ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" за 2013 рік. 5. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" за 2013 рік. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Дігрешн груп" (сертифікат серії А № 004340, дійсний до 29.09.2014 р.) ____________/М.Г. Карпенко / 18.04.2014 р. Адреса аудитора: м. Київ, вул. Березнева, 10.
д/н
д/н
д/н