ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 01.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8970 9932 0 0 8970 9932
будівлі та споруди 1699 3788 0 0 1699 3788
машини та обладнання 6144 5782 0 0 6144 5782
транспортні засоби 150 279 0 0 150 279
інші 977 83 0 0 977 83
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8970 9932 0 0 8970 9932
Опис Основнi засоби: Всi основнi засоби використовуються повнiстю i за призначенням до повного фiзичного та морального зносу. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду: - будiвлi та споруди - 5103 тис. грн.; - машини та обладнання - 10139 тис. грн.; - транспортнi засоби - 755 тис. грн.; - iншi - 707 тис. грн. Сума нарахованого зносу в 2013 роцi становить 6772 тис. грн. Ступiнь зношеностi основних засобiв становить 40,54 %. Ступiнь використання основних засобiв - 100% Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -3346 -3317
Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-3346.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Акцiонерним товариством буде прийняте рiшення щодо приведення вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до розмiрiв статутного капiталу. Величина статутного капiталу на початок 2013 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованого на кiнець 2013 року