ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 01.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Стрихарчук Вiталiй Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

01.09.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 13979681
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Рівненська область, Рiвненський р-н, смт.Клевань, 35311, вул. Залiзнична, 2
5. Міжміський код, телефон та факс (0362)27-20-47, (0362)27-20-47
6. Електронна поштова адреса promin@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.08.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

-, -

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.promin.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.09.2014

(дата)