ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь" за ЄДРПОУ 13979681
Територія   за КОАТУУ 5624655400
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Лісопильне та стругальне виробництво за КВЕД 16.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 14677 8047
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 1803
Повернення авансів 030 417 1117
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 1335 35
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 285 0
Отримання субсидій, дотацій 050 113 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 459
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (23446) (10671)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (177) (0)
Працівникам 105 (3491) (2088)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (10) (25)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (667) (9)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1719) (1047)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (386) (178)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (274) (1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -13343 -2558
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -13343 -2558
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (842)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 -842
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 -842
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 13854 0
Інші надходження 330 0 3415
Погашення позик 340 (319) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 13535 3415
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 13535 3415
Чистий рух коштів за звітний період 400 192 15
Залишок коштів на початок року 410 194 179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 250 0
Залишок коштів на кінець року 430 636 194

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Стрихарчук Вiталiй Олександрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Камишан Олександра Михайлiвна