ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 1. Iнформацiя про пiдприємство Найменування ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" Код ЄДРПОУ 13979681 Органiзацiйно-правова форма - Публiчне акцiонерне товариство Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 №451381 вiд 22.12.1995р., дата замiни 25.01.2011, видане Рiвненськой районной Державної адмiнiстрацiї Мiсцезнаходження 35312.Рiвненська обл. Рiвненський район,селище мiського типу Клевань,вулиця Залiзнична,будинок 2. Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 - 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво 31.09 Виробництво iнших меблi 16.23 Виробництво iнших дерев яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв 46.73 Оптова торгiвля деревиною,будiвельними матерiалами та санiтарно-техничним обладнанням 47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами,будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт Дата затвердження звiтностi : 08.02.2013 р. Пiдприємство було зареєстроване у березнi 1995 року згiдно законодавства України. 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012 року, була складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Положень бухгалтерського облiку на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi згiдно МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку затверджених наказом МiнФiну України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2010 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першим етапом на шляху складання фiнансової звiтностi Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ, в якiй наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що буде повнiстю вiдповiдати МСФЗ та мiстити порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариство складе станом на 31 грудня 2013 року. Звiтна дата за звiтний перiод Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк є кiнець дня 31 грудня 2012 року. Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод. Принципи оцiнок Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу. Бухгалтерський облiк Товариства до 31.12.2012 року вiвся вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, що по деяких позицiях вiдрiзняються вiд МСФЗ. Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. Використання суджень та припущень для оцiнки При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення та судження 'рунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi включають: - Строк експлуатацiї основних засобiв; - Знецiнення активiв; - Резерв сумнiвних боргiв; - Забезпечення виплат персоналу; - Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання. 3. Облiкова полiтика Перше застосування МСФЗ Датою першої трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ є 31 грудня 2011 року. Кiнцем першого звiтного перiоду , щодо якого пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть за МСФЗ є 31 грудня 2012 року. Тому Пiдприємство вирiшує подати порiвняльну iнформацiю в цiй фiнансовiй звiтностi лише за один рiк. Пiдприємство подавало фiнансову звiтнiсть згiдно П(С)БО щороку, включаючи 31 грудня 2011 року. Пiдприємство застосовує МСФЗ, якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними, для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2012 року, при складаннi та поданнi свого звiту про фiнансовий стан за МСФЗ на 31 грудня 2011 року, та при складаннi та поданнi свого звiту про фiнансовий стан за МСФЗ 31 грудня 2012 року, звiту про сукупнi доходи , звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк та розкриття iнформацiї в примiтках. Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi . Визначена межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi складає 2500 грн. БАЛАНС НЕОБОРОТНI АКТИВИ Основнi засоби На пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1992 року N 229 "Про проведення загальної переоцiнки основних фондiв, залiку взаємної заборгованостi пiдприємств та поповнення оборотних коштiв державних пiдприємств i органiзацiй" пiдприємством проводилась iндексацiя основних засобiв. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого iз звiльнень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, пiдприємство на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р) не проводило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю тому,що не було можливостей встановити справедливу вартiсть. Первiсну вартiсть з згiдно Постанови №229 пiдприємство використовує як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. Подальша оцiнка припускає, що суб'єкт господарювання спочатку визнав актив на певну дату i що його собiвартiсть дорiвнювала доцiльнiй собiвартостi. У подальшому згiдно з обраною облiковою полiтикою основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. Отже, на дату трансформацiї фiнансових звiтiв пiдприємство визначає для зазначених об'єктiв основних засобiв суму їх оцiнки станом на 01.01.2012р., яка може вiдрiзнятися вiд балансових вартостей цих об'єктiв, вiдображених в попереднiх фiнансових звiтах за попереднi звiтнi перiоди. Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об'єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання визначенi Облiковою полiтикою Пiдприємства. Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж один раз на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. За кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана рiвною нулю. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (ремонт, обслуговування, капiтальний ремонт) вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у перiодi, коли вони були понесенi. У випадку, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно визначенi технiчнi характеристики, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. Iнформацiя про рух основних засобiв за 2012 рiк представлена в таблицi. Первiсна вартiсть на 01.01.12 Прибуття Вибуття На 31.12.12 101 Земельнi дiлянки 341,875.00 341,875.00 103 Будинки та споруди 2,899,573.93 2,188,139.93 694,107.67 4,393,606.19 104 Машини та обладнання3,190,977.20 7,126,334.30 3,031,815.34 7,285,496.16 105 Транспортнi засоби 511,021.83 25,867.12 536,888.95 106 Iнструменти, прилади та iнвентар33,170.95 5,770.00 38,940.95 109 Iншi ОЗ 136869,42 136869,42 13219309,92 Об'єкти з нульовою балансовою вартiстю Станом на 31.12.2012 року в складi основних засобiв облiковується обладнання яке повнiстю з амортизоване (нульова балансова вартiсть), але продовжує використовуватися в господарськiй дiяльностi пiдприємства. Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих об,єктiв становить 503689,6грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю. У фiнансовiй звiтностi зазначенi об'єкти не вiдображенi. МНА в грн. 31.12.2012р 31.12.2011р. Первiсна вартiсть 139869,16 88876,56 Знос 139869,16 88876,56 Балансова вартiсть 0 0 Знецiнення активiв Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення їх корисностi, коли певнi подiї чи обставини вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути повнiстю вiдшкодована. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Стаття Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 01.01.2012р. включає в себе дисконтовану вартiсть iнвестицiї у спiльну дiяльнiсть з iноземним iнвестором "ZELENIO" Оборотнi активи Запаси в балансi вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї є очiкуваною цiною реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат, пов,язаних з реалiзацiєю. Структура запасiв станом на 31.12.2012 року та 31.12.2011 року була наступною: На 31.12.11р. На 31.12.12р. 201 Сировина й матерiали рах 201 1,905,069.13 2499663,2 203 Паливо 203 12,023.66 44,462.85 204 Будiвельнi матерiали 205 195,528.68 129889,33 205 Запаснi частини 207 13,515.58 206,991.26 206 Iншi матерiали 209 30,387.91 6,394.14 777 МШП 22 383 Разом Ф 1 рядок 100 2156524,96 2887400,86 Запаснi частини будуть використанi в процесi проведення поточного ремонту та технiчного обслуговування власного транспорту, тому вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесi їхнього споживання. Матерiали, запаснi частини, МШП та товари балансовою вартiстю представленi за чистою справедливою вартiстю пiсля вирахування уцiнки на застарiлi активи ПММ, незавершене виробництво та готова продукцiя наведенi за собiвартiстю. Транспортно - заготiвельнi витрати включають суму понесених пiдприємством витрат, якi вiдносяться до собiвартостi усiх оприбуткованих матерiалiв, i списуються на витрати пропорцiйно їх руху та залишкiв, що облiковуються в балансi на звiтну дату. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi застосовується метод FIFO Вартiсть запасiв власного виробництва (готової продукцiї) та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку загальновиробничих витрат. Дебiторська заборгованiсть . Для вiдображення сумнiвної безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється на основi методу платоспроможностi окремих дебiторiв, враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що пiдприємство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Якщо вiдбувається зниження платоспроможностi будь-якого iз клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки пiдприємства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та сумнiвної заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть заза товари, роботи, послуги рядок балансу На 31.12.2012р.грн. На 01.01.2012р.грн. за товари 8074 1178 Чиста вартiсть реалiзацiї 160 8074 1178 У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Iншу дебiторську заборгованiсть складає заборгованiсть Фонду соцiального страхування по оплатi листiв непрацездатностi (лiкарняних), видана поворотна фiнансова допомога та заборгованiсть iнших контрагентiв. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть рядок балансу На 31.12.2012р. грн. На 01.01.2012р.грн. Поворотна фiнансова допомога 2573 2408 Заборгованiсть ФСС та 134 127 Заборгованiсть iнш контрагентiв 1213 1315 Всього заборгованiсть 210 3913 3850 Грошовi кошти та їх еквiваленти До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Акцiонерний (статутний) капiтал Акцiонерний капiтал сформований в сумi 1500 000 грн., та складається з простих iменних акцiй в кiлькостi 1500000000 штук номiнальною вартiстю 0,01 грн. Непокритi збитки Непокритi збитки станом на 31.12.2012 року становлять 4817 тис.грн., станом на 31.12.2011 року становлять 4461 тис.грн. Виплата дивiдендiв не проводилась. За наявностi прибутку пiдприємство прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на частку звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Кредиторська заборгованiсть за отриманi пiдприємством товари, роботи, послуги вiдображається з урахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та первiсно враховується по вартостi, яку повинне буде сплатити пiдприємство. Поточнi зобов,язання з одержаних авансiв Кредиторська заборгованiсть за отриманими пiдприємством авансами за товари, роботи, послуги вiдображається в балансi без урахування податку на додану вартiсть (рах.643) у складi таких авансiв. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ. Зобов'язання Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiях з продажу та придбання визнається в облiку розгорнуто, рiзниця мiж ними вiдображається в балансi окремо як актив чи зобов'язання з ПДВ. Податок на прибуток У облiку пiдприємства оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. Ставка податку на прибуток у 2012 роцi встановлена на рiвнi 21 % . За даними фiнансової звiтностi, складеної за П(С)БО за 2011 рiк, пiдприємство отримало фiнансовий збиток в розмiрi 1485тис. грн. За даними фiнансової звiтностi, складеної за П(С)БО за 2012 рiк, пiдприємство отримало фiнансовий збиток в розмiрi 146 тис. грн. Витрати з податку на прибуток, нарахованi та сплаченi згiдно Податкової декларацiї, що вiдображенi в бухгалтерському облiку, за звiтний 2012 рiк, складають - 51 грн. Податок на прибуток в балансi за рiк - це поточний нарахований податок i вiдстрочений податок. Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством вiд прибутку до оподаткування, визначеного вiдповiдно до податкового законодавства України iз застосуванням податкової ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулi роки. Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, що використанi для складання фiнансової звiтностi, та їх вартiстю, використовуваною для податкових цiлей. Величина вiдстроченого податку визначається з урахуванням очiкуваного способу реалiзацiї активiв або сплати зобов'язань iз застосуванням податкових ставок, що дiють або оголошених на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання приймаються до залiку для цiлей фiнансової звiтностi, оскiльки вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим же податковим органом. Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в розмiрi, що не перевищує очiкуваної в майбутньому величини податкiв вiд прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалiзований. Сума вiдстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання вiдповiдної вигоди вiд його реалiзацiї стає маловiрогiдним. Оскiльки пiдприємство протягом 2011-2012р.р. працює в збиток, податковий ефект тимчасових рiзниць за 2012 рiк по нарахованому резерву сумнiвних боргiв, резерву на нелiквiднi запаси - матерiали, резерву на забезпечення виплат вiдпусток не розраховувався. Сплачений податок на прибуток у 2012 р. не вiдповiдає критерiям вiдстрочених податкових активiв, оскiльки податкова не приймає "збиткових" Декларацiй з податку на прибуток, використовуючи адмiнiстративний тиск, через так зване "податкове навантаження". Зобов'язання за дивiдендами Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди затвердженi акцiонерами, за умови отримання пiдприємством прибутку Iншi довгостроковi зобов,язання На 31.12.11 На 31.12.12 Кредит "ZELENIO" 10881660,19 26595553.91 Кредит Грандитас 200000 Лiзiнг вiд Gorwood 1615243.1 Разом 11081660.19 28210797.01 Iншi поточнi зобов,язання Забезпечення виплат персоналу Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю, знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з великим ступенем надiйностi. Вiдображений в балансi резерв як забезпечення виплат персоналу розрахований вiдповiдно до про iнвентаризованої кiлькостi днiв невикористаних працiвниками вiдпусток, середньої заробiтної плати по пiдприємству та ставки нарахувань єдиного соцiального внеску. Нарахований резерв на забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012р. склав 315 тис. грн., Стаття Iншi поточнi зобов,язання включає: На 31.12.11 На 31.12.2012р., грн.. Розрахунки з контрагентами 1340400 2538216 Резерв вiдпусток 315193,15 Аванси виданi працiвникам 24153 27605 Всього 610 ряд. 1553445 2881014,15 УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики Податкове законодавство Податкове та митне законодавство в Українi може тлумачитися по-рiзному та часто змiнюється. Суперечливi положення трактуються по-рiзному, i хоча керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i об'рунтованим, нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать. Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Пiдприємства i його застосування в ходi дiяльностi, та iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток Виручка вiд реалiзацiї Пiдприємство займається виготовленням столярних виробiв,щита меблевого,меблiв рiзних , пелет та наданням в операцiйну оренду вiльної виробничої территорiї Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв ( iнших активiв) визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без ПДВ, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд, як правило визнається, в разi коли покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар ( iнший актив). Витрати, пов'язанi з отриманням доходу , визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 16591073,85 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 10168,20 Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг 2156871,11 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотнiх активiв 1258118,84 Разом рядок 035 Ф 2 20016232 Собiвартiсть реалiзацiї Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Собiвартiсть реалiзованих запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Собiвартiсть реалiзованих послуг (оренда) складається з виробничої собiвартостi послуг, якi були реалiзована протягом звiтного перiоду. в грн. 901 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 13436107,88 902 Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв 1980549,89 903 Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг 1893762,83 Разом рядок 040 Ф 2 17310420,60 Iншi доходи До iнших доходiв вiднесено дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти, операцiйної курсової рiзницi, списаної кредиторської заборгованостi та отриманi вiдсотки банку на залишок коштiв на поточному рахунку. Iншi доходи За 2012 р., тис.грн 714 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 346518,01 711 Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 265618 717 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 483599,62 732 Вiдсотки одержанi 2330,70 744 Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 6579,18 Разом Ф 2 рядок 130 1104645,51 Фiнансовi витрати Фiнансовi витрати Рядок ф.№2 За 2012 р., тис.грн Сплаченi вiдсотки за кредит фiнансовiй установi 140 2229 Втрати вiд участi в капiталi 150 40 Iншi витрати Рядок ф.№2 За 2012 р., тис.грн Змiни трансформацiї по МСФО 160 403 Звiт про власний капiтал Вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства Внаслiдок проведеної трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ був Зменшений непокритий збиток пiдприємства за 2011 рiк на суму 773 тис. грн внаслiдок списання на прибуток додаткового капiталу - втрати вiд участi в капiталi по довгостроковiй фiнансовiй iнвестицiї в сумi 37 тис. грн. - списано вартiсть нематерiальних активiв яки не вiдповiдають визначенню актива за МСФО 2 тис. грн. Вiдповiдно, непокритий збиток за МСФЗ пiдприємства станом на 31.12.2011р.визначений у сумi 4461 тис.грн., непокритий збиток станом на 31.12.2012р. склав 4817 тис.грн. Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 "Звiти про рух грошових коштiв" немає.

д/н

д/н

д/н