ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь" за ЄДРПОУ 13979681
Територія   за КОАТУУ 5624655400
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Лісопильне та стругальне виробництво за КВЕД 16.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21787 9090
Податок на додану вартість 015 1605 1054
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 166 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 20016 8036
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 17310 7435
Валовий:
прибуток 050 2706 601
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 4338
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1337 849
Витрати на збут 080 107 58
Інші операційні витрати 090 0 4371
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 1262 0
збиток 105 0 339
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 1105 35
Фінансові витрати 140 2229 1102
Втрати від участі в капіталі 150 40 0
Інші витрати 160 403 65
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 305 1471
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 51 14
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 356 1485
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 356 1485
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 9172 3027
Витрати на оплату праці 240 3782 2207
Відрахування на соціальні заходи 250 1584 917
Амортизація 260 1433 458
Інші операційні витрати 270 3016 2134
Разом 280 18987 8743

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 150000000 150000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 150000000 150000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.00237 -0.0099
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.00237 -0.0099
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Стрихарчук Вiталiй Олександрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Камишан Олександра Михайлiвна