ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 95.6
Опис До порядку денного зборiв включено питання: 1. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 р. 2. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. 3. Про порядок покриття збиткiв Для проведення загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборiв. Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Стрихарчука В.О. Секретарем зборiв - Стецович I.О. Лiчильна комiсiя: У вiдповiдностi з нормами ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" обов'язки лiчильної комiсiї покладено на представникiв реєстратора ТОВ "Бенефiт Брок". По 1 питанню порядку денного: Вирiшили: 1. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 143 393 569 голосiв "проти", "утримались" - немає. По 2 питанню порядку денного: Вирiшили: 1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства Голосували: "за" - 143 393 569 голосiв "проти", "утримались" - немає. По 3 питанню порядку денного: Вирiшили: 1. Збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi продукцiї та пiдвищення рентабельностi пiдприємства збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї як експертної так i на внутрiшньому ринку а також за рахунок збiльшення обсягу надавання послуг. Голосували: "за" - 143 393 569 голосiв "проти", "утримались" - немає. Пропозицiї щодо порядку денного не вносились. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались.