ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрихарчук Вiталiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 322668, 27.11.1997, Костопiльським РВ УМВС України
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** менеджер - управитель з постачання та збуту ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа обiймає свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи директора Стрихарчука Вiталiя Олександровича - 16 рокiв, стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Обiймав посади: - менеджера ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" (адреса: Рiвненська обл., смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2; - майстра ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" (адреса: Рiвненська обл., смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2; Акцiями товариства не володiє.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудiлiн Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 797087, 05.02.2002, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища, КIНХ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора, ТзОВ "Апогей"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до статуту. Винагорода в тому числi у натуральнiй формi не надавалась. Працює заступником директора ТзОВ "Апогей"(адреса:02094, м.Київ, вул.Кловський Узвiз,14а).Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи члена наглядової ради - заступника голови правлiння Гудiлiна Вiктора Миколайовича - 38 рокiв,стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Обiймав посади: - iнструктор партiйного комiтету, Жовтневий райком Компартiї України м.Києва, - заступник директора з економiчних питань, АТ Київський електротехнiчний завод.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Камишан Олександра Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 615263, 13.08.1999, Березнiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища, Ленiнградський горний iнститут iменi Плеханова.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Березнiвський держспецлiсгосп", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи члена правлiння - головного бухгалтера, Камишан Олександри Михайлiвни - 33 роки, стаж керiвної роботи - 21 рiк. Обiймала посади: - головного бухгалтера ДП СЛАП Березнiвський держспецлiсгосп; - головного спецiалiста Березнiвського вiддiлу земельних ресурсiв;


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Марина Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 4599, 840093, 04.05.2000, 14 вiддiлом мiлiцiї ЗРУВД ЦАО м.Москви
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** вища, МГУ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови наглядової ради ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до статуту. Винагорода в тому числi у натуральнiй формi не надавалась. Приватний пiдприємець (адреса:01000, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд. 23, кв. 15). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи голови наглядової ради Журавльової Марини Василiвни -15 рокiв, стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Обiймала посади: -приватний пiдприємець адреса: 01000, м.Київ.вул.Льва Толстого, буд.23, кв.15).


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Наймушин Олексiй Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 607240, 12.12.1997, Харкiвським РУ ГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** вища, Київський Полiтехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу якостi ТОВ "Апогей"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до статуту. Винагорода в тому числi у натуральнiй формi не надавалась. Працює начальником вiддiлу якостi ТзОВ "Апогей"(адреса:02094, м.Київ, вул.Кловський Узвiз, 14). Посадова особа обiймає свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи члена наглядової ради Наймушина Олексiя Юрiйовича - 33 роки, стаж керiвної роботи - 22 роки. Обiймав посади: - начальник вiддiлу якостi ТОВ "АВIС".


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвна4599, 840093, 04.05.2000, 14 вiддiлом мiлiцiї ЗРУВД УВД ЦАО м.Москви16.05.200614336924295.57949467143369242000
Член наглядової радиГудiлiн Вiктор МиколайовичСО, 797087, 05.02.2002, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi18.02.200910.000000671000
Член наглядової радиНаймушин Олексiй ЮрiйовичСН, 607240, 12.12.1997, Харкiвським РУ ГУ МВС України18.02.200910.000000671000
Усього 143369244 95.579496 143369244 0 0 0