ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" 33000 м .Рiвне, вул. Лермонтова, 5а/1 тел./факс. 26-24-69; тел. 26-14-41, 22-67-66, 26-44-93 E-mail: nivaaudit@ukr.net Сайт: www.niva-audit.com.ua Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності N 0146 від 30 листопада 2010 року ========================================================================== АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 23 квітня 2013 р. м. Рівне. Правлінню, Керівництву, Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь"" та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт щодо попередньої фінансової звітності Незалежний аудитор - Аудиторська фірма "Нива-Аудит", відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту пункту 11 МСА 200, та пункту 12 МСА 700 і "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096 відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції затвердженої міністерством фінансів України № 1591 від 09.12.2012 р. та відповідно до інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку провела аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь". Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь", яке в свою чергу засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України у Рівненській області від 22 березня 1995р. за № 90 шляхом перетворення Орендного підприємства "Клеванський лісозавод "Промінь" у відкрите акціонерне товариство. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 27.04. 2011 р.) найменування Товариства було змінено з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь" - у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Державна реєстрація статуту в новій редакції проведена 05 жовтня 2011 р. Виконавчим комітетом Рівненської міської ради Рівненської області за № 16081050012001295. Державна реєстрація Товариства проведена 22.12 .1995 р. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 20.05.2011р. Свідоцтво про державну реєстраціцю юридичної особи: Серія А 01 № 451381 . Код ЄДРПОУ 13979681, організаційно- правова форма - акціонерне товариство, Адреса: 35312, Рівненська область, Рівненський район, смт.Клевань, вул. Залізнична, будинок 2. Телефон: (0362) 27-28-90, (0362) 27-11-66. Товариство має поточні рахунки у ПАТ "Промінвестбанк", МФО 300012: - № 26009619988822/980, в національній валюті; - №26000619988821/840, в доларах США; -№ 26001619988820/978, в євро; -№ 26048620255851, в національній валюті. Види діяльності за КВЕД-2010: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 31.09 Виробництво інших меблі; 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. За перевірений період керівництво фінансово-господарською діяльністю здійснювали: з правом першого підпису: - Голова правління Стрихарчук В.О.; -з правом другого підпису - головний бухгалтер Камишан О.М. Предмет аудиту: Предметом аудиту були питання відповідності підготовки фінансової звітності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" згідно вимог МСФЗ та застосованої концептуальної основи спеціального призначення. Мета аудиту: - підтвердження відповідності складання фінансової звітності ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" відповідно до вимог МСФЗ та застосованої концептуальної основи спеціального призначення. Масштаб аудиту: Аудит здійснено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, норм, які регулюють аудиторську практику бухгалтерського обліку та МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" включає: форму № 1 "Баланс" на 31 грудня 2012 року, форму № 2 "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік, форму № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2012 рік, форму № 4 "Звіт про власний капітал" за 2012 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, підготовлені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції, затвердженої Міністерством Фінансів України № 1591 від 09 грудня 2011 року (далі - МСФЗ), вкючаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попереднього застосування П(С)БО на МСФЗ (надалі "попередня фінансова звітність"). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що грунтується на застосуванні МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013р. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є надання висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно - позитивної думки. В цьому параграфі аудитор наводить підстави для модифікації своєї думки, в тому числі за потреби, в зв'язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1. ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" не проводило переоцінки вартості основних засобів на дату першого застосування МСФЗ. Це суперечить вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" стосовно застосування припущення про умовну первісну вартість та вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 16 "Основні засоби" стосовно вимог щодо проведення переоцінки, за наявністю ознак того, що справедлива вартість основних засобів суттєво відрізняється від балансової вартості. Ефект впливу на фінансову звітність даного відступу від Міжнародних стандартів фінансової звітності не був визначений. Товариство не виділило із складу основних засобів, як окрему статтю "Інвестиційна нерухомість", у зв'язку з чим, не виконало вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" щодо визнання інвестиційною нерухомість, яка утримується власником для отримання від неї доходів у вигляді оренди та/чи від збільшення вартості капіталу. Ефект впливу на фінансову звітність через відсутність ідентифікації інвестиційної нерухомості не є суттєвим, проте через не проведення переоцінки вартості інвестиційної нерухомості до справедливої вартості ефект впливу на фінансову звітність не був визначений. Товариство не проводило тестування своїх активів, зокрема, основних засобів та дебіторської заборгованості, на предмет зменшення корисності (знецінення) відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 36 "Зменшення корисності активів", у зв'язку з чим фінансова звітність достовірно не відображає можливі збитки від знецінення таких активів. Ефект впливу на фінансову звітність даного відступу від Міжнародних стандартів фінансової звітності не був визначений. Товариство не проводило нарахування резерву на списання неліквідних залежалих запасів до чистої вартості реалізації, що суперечить вимозі Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 2 "Запаси" щодо оцінки запасів, яка повинна здійснюватись за найменшим із двох показників: собівартістю, або чистою вартістю реалізації. Ефект впливу на фінансову звітність через можливе зменшення ринкової ціни запасів порівняно з їх собівартістю у зв'язку з пошкодженням, старінням, зниженням цін на аналогічні запаси, зростанням очікуваних витрат на завершення виробництва та збут, не був визначений. Товариство не проводило нарахування забезпечення на оплату відпусток відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 19 "Виплати працівникам", у зв'язку з чим фінансова звітність Товариства достовірно та у повній мірі не відображає існуючі зобов'язання Товариства перед своїми працівниками. Ефект впливу на фінансову звітність даного відступу від Міжнародних стандартів фінансової звітності не був визначений. Товариство не врахувало вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" в частині надання детальних пояснень щодо переходу з П(С)БО на МСФЗ. Перша фінансова звітність за МСФЗ не містить узгодження власного капіталу у звітності за П(С)БО та власним капіталом за МСФЗ для дати переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., та дати 31.12.2012 р., та узгодження загального сукупного прибутку за 2012 рік. В И С Н О В О К На нашу думку, попередня фінансова звітність ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Ми звертаємо увагу на відсутність приміток, які пояснюють ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакета фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь"", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Клеванський лісозавод "Промінь" може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів. Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29 вересня 2011 року. На думку аудиторів, прийнята система бухгалтерського обліку ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" відповідає чинному законодавству, фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і у всіх суттєвих аспектах відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2012 року по операціях за період з 01 січня по 31 грудня 2012 року. Чисті активи Товариства, визначені на вимогу статті 155 Цивільного кодексу України згідно з Методичними рекомендаціями "Щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", які затверджені Протоколом засідання Комісії від 17 листопада 2004 року № 40 та схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485 за даними форми № 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р. становлять (-3317тис. грн.) при статутному капіталі 1500 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду менша за розмір статутного капіталу. Значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства), відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство за перевірений період не здійснювало. Стан корпоративного управління в Товаристві та внутрішнього аудиту відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства" Інформація, що розкривається Товариством у фінансовій звітності і підлягала аудиту та інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповідностей. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності , які потенційно можуть виникнути внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства. Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не встановлено. Інформація про аудиторську фірму Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА - АУДИТ" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю). Код ЄДРПОУ 21095329. Юридична адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Лермонтова, 5 а, оф. 1. Місцезнаходження: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Лермонтова, 5 а, оф. 1. Телефон: (0362) 26-14-41, факс (0362) 26-24-69, E-mail: nivaaudit@ukr.net Державна реєстрація проведена 14.04.1994 р. виконавчим комітетом Рівненської міської ради. Інформація про дозволи на аудиторську діяльність № з/п Назва дозволу Номер дозволу Дата видачі Орган, що видав Дата закінчення дії дозволу А 1 2 3 4 5 1. Сертифікат аудитора Серія А № 000104 29.11.2012р. Аудиторська палата України 23.12.2017р. 2. Сертифікат аудитора Серія А № 000095 29.11.2012р. Аудиторська палата України 23.12.2017р. 3. Сертифікат аудитора Серія № 006867 22.12.2011р. Аудиторська палата України 22.12.2016р. 4. Рішення АПУ "Про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів" № 0146 30.11.2010р. Аудиторська палата України 30.11.2015р. 5. Рішення АПУ про проходження контролю якості № 221/4 04.11.2010р. Аудиторська палата України Безстроково 6. Свідоцтво про внесення до Реєстру № АБ001392 реєстраційний № 1491 внесено до Реєстру за № 322 29.03.2011р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 30.11.2015р. Договір на проведення аудиту № 9 вiд 12 березня 2013 року. Перевірка проводилась з 22 березня 2013 року по 22 квітня 2013 року. Перевірку проводила аудитор: Л.О. Матвійчук сертифікат серії № 006867 Директор аудиторської фірми "Нива-Аудит" С.І. Павлюк сертифікат серії А № 000104 "23" квітня 2013 р. Аудиторська фірма "Нива-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21095329, свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0146 від 30 листопада 2010 року. Юридична адреса аудитора: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 5а, кв. 1, тел. (0362) 26-14-41, факс (0362) 26-24-69.