ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3524 8970 0 0 3524 8970
будівлі та споруди 1854 1699 0 0 1854 1699
машини та обладнання 1412 6144 0 0 1412 6144
транспортні засоби 183 150 0 0 183 150
інші 75 977 0 0 75 977
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3524 8970 0 0 3524 8970
Опис Основнi засоби: Всi основнi засоби використовуються повнiстю i за призначенням до повного фiзичного та морального зносу. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду: III група - 4394 тис. грн.; IV група - 7285 тис. грн.; V група - 537 тис. грн.; VI група - 1003 тис. грн. Сума нарахованого зносу в 2012 роцi становить 4249 тис. грн. Ступiнь зношеностi основних засобiв становить 32,14%. Ступiнь використання основних засобiв - 100% Обмежень на використання майна емiтента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -3317 -2961
Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-3317.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Акцiонерним товариством буде прийняте рiшення щодо приведення вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до розмiрiв статутного капiталу. Величина статутного капiталу на початок 2012 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованого на кiнець 2012 року