ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Рiвненськiй областi вiд 22 березня 1995р. № 90 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Клеванський лiозавод "Промiнь" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету мiнiстрiв України. За час iснування реорганiзацiя товариства не проводилась. В 2011 роцi , на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" змiнило свою назву на Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавд "Промiнь" (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 №451381)
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу цiлiсного майнового комплексу ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" входять: - лiсопереробний комплекс; - цех меблевого щита; - цех виробiв з деревини; - малярний цех; - цех столярних меблiв; - склад готової продукцiї; - конструкторсько - технiчне бюро; - сушильне господарство; - служби: головного енергетика, постачання, механiчна, автотранспортна. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно наказу вiд 01.01.2012р. № 1 "Про полiтику" вiдповiдно до п.5 ст8 ЗУ "Про бухглтерький облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику: - при веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку; - знос МШП нараховувати у розмiрi 100%; - амортизацiю ОЗ нараховувати за прямолiнiйним методом; - вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками: * матерiалiв i сировини - FIFO; * палива, з/частин - за FIFO ; * готової продукцiї - за нормативними витратами; * товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу. - згiдно П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображенi на балансових рахунках класу "91", "92", "93", "94", "97", "98" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" 33000 м .Рiвне, вул. Лермонтова, 5а/1 тел./факс. 26-24-69; тел. 26-14-41, 22-67-66, 26-44-93 E-mail: nivaaudit@ukr.net Сайт: www.niva-audit.com.ua Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi N 0146 вiд 30 листопада 2010 року ========================================================================== АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 23 квiтня 2013 р. м. Рiвне. Правлiнню, Керiвництву, Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь"" та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Звiт щодо попередньої фiнансової звiтностi Незалежний аудитор - Аудиторська фiрма "Нива-Аудит", вiдповiдно до Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 720, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту пункту 11 МСА 200, та пункту 12 МСА 700 i "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за № 1358/20096 вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в редакцiї затвердженої мiнiстерством фiнансiв України № 1591 вiд 09.12.2012 р. та вiдповiдно до iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку провела аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь", яке в свою чергу засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у Рiвненськiй областi вiд 22 березня 1995р. за № 90 шляхом перетворення Орендного пiдприємства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" у вiдкрите акцiонерне товариство. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 10 вiд 27.04. 2011 р.) найменування Товариства було змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь" - у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства". Державна реєстрацiя статуту в новiй редакцiї проведена 05 жовтня 2011 р. Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської ради Рiвненської областi за № 16081050012001295. Державна реєстрацiя Товариства проведена 22.12 .1995 р. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено 20.05.2011р. Свiдоцтво про державну реєстрацiцю юридичної особи: Серiя А 01 № 451381 . Код ЄДРПОУ 13979681, органiзацiйно- правова форма - акцiонерне товариство, Адреса: 35312, Рiвненська область, Рiвненський район, смт.Клевань, вул. Залiзнична, будинок 2. Телефон: (0362) 27-28-90, (0362) 27-11-66. Товариство має поточнi рахунки у ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012: - № 26009619988822/980, в нацiональнiй валютi; - №26000619988821/840, в доларах США; -№ 26001619988820/978, в євро; -№ 26048620255851, в нацiональнiй валютi. Види дiяльностi за КВЕД-2010: 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво; 31.09 Виробництво iнших меблi; 16.23 Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв; 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт. За перевiрений перiод керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювали: з правом першого пiдпису: - Голова правлiння Стрихарчук В.О.; -з правом другого пiдпису - головний бухгалтер Камишан О.М. Предмет аудиту: Предметом аудиту були питання вiдповiдностi пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" згiдно вимог МСФЗ та застосованої концептуальної основи спецiального призначення. Мета аудиту: - пiдтвердження вiдповiдностi складання фiнансової звiтностi ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" вiдповiдно до вимог МСФЗ та застосованої концептуальної основи спецiального призначення. Масштаб аудиту: Аудит здiйснено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту, норм, якi регулюють аудиторську практику бухгалтерського облiку та МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" включає: форму № 1 "Баланс" на 31 грудня 2012 року, форму № 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 рiк, форму № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" за 2012 рiк, форму № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2012 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в редакцiї, затвердженої Мiнiстерством Фiнансiв України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року (далi - МСФЗ), вкючаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попереднього застосування П(С)БО на МСФЗ (надалi "попередня фiнансова звiтнiсть"). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки. В цьому параграфi аудитор наводить пiдстави для модифiкацiї своєї думки, в тому числi за потреби, в зв'язку з невiдповiднiстю структури та форми фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1. ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ. Це суперечить вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" стосовно застосування припущення про умовну первiсну вартiсть та вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 16 "Основнi засоби" стосовно вимог щодо проведення переоцiнки, за наявнiстю ознак того, що справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не був визначений. Товариство не видiлило iз складу основних засобiв, як окрему статтю "Iнвестицiйна нерухомiсть", у зв'язку з чим, не виконало вимог Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" щодо визнання iнвестицiйною нерухомiсть, яка утримується власником для отримання вiд неї доходiв у виглядi оренди та/чи вiд збiльшення вартостi капiталу. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть через вiдсутнiсть iдентифiкацiї iнвестицiйної нерухомостi не є суттєвим, проте через не проведення переоцiнки вартостi iнвестицiйної нерухомостi до справедливої вартостi ефект впливу на фiнансову звiтнiсть не був визначений. Товариство не проводило тестування своїх активiв, зокрема, основних засобiв та дебiторської заборгованостi, на предмет зменшення корисностi (знецiнення) вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", у зв'язку з чим фiнансова звiтнiсть достовiрно не вiдображає можливi збитки вiд знецiнення таких активiв. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не був визначений. Товариство не проводило нарахування резерву на списання нелiквiдних залежалих запасiв до чистої вартостi реалiзацiї, що суперечить вимозi Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 2 "Запаси" щодо оцiнки запасiв, яка повинна здiйснюватись за найменшим iз двох показникiв: собiвартiстю, або чистою вартiстю реалiзацiї. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть через можливе зменшення ринкової цiни запасiв порiвняно з їх собiвартiстю у зв'язку з пошкодженням, старiнням, зниженням цiн на аналогiчнi запаси, зростанням очiкуваних витрат на завершення виробництва та збут, не був визначений. Товариство не проводило нарахування забезпечення на оплату вiдпусток вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 19 "Виплати працiвникам", у зв'язку з чим фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрно та у повнiй мiрi не вiдображає iснуючi зобов'язання Товариства перед своїми працiвниками. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не був визначений. Товариство не врахувало вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" в частинi надання детальних пояснень щодо переходу з П(С)БО на МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не мiстить узгодження власного капiталу у звiтностi за П(С)БО та власним капiталом за МСФЗ для дати переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., та дати 31.12.2012 р., та узгодження загального сукупного прибутку за 2012 рiк. В И С Н О В О К На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Ми звертаємо увагу на вiдсутнiсть примiток, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакета фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь"", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв. Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року. На думку аудиторiв, прийнята система бухгалтерського облiку ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" вiдповiдає чинному законодавству, фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i у всiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31 грудня 2012 року по операцiях за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2012 року. Чистi активи Товариства, визначенi на вимогу статтi 155 Цивiльного кодексу України згiдно з Методичними рекомендацiями "Щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", якi затвердженi Протоколом засiдання Комiсiї вiд 17 листопада 2004 року № 40 та схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485 за даними форми № 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р. становлять (-3317тис. грн.) при статутному капiталi 1500 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду менша за розмiр статутного капiталу. Значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства), вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство за перевiрений перiод не здiйснювало. Стан корпоративного управлiння в Товариствi та внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам Закону України " Про акцiонернi товариства" Iнформацiя, що розкривається Товариством у фiнансовiй звiтностi i пiдлягала аудиту та iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi , якi потенцiйно можуть виникнути внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не встановлено. Iнформацiя про аудиторську фiрму Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА - АУДИТ" (у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю). Код ЄДРПОУ 21095329. Юридична адреса: 33028, Рiвненська область, м. Рiвне, вул. Лермонтова, 5 а, оф. 1. Мiсцезнаходження: 33028, Рiвненська область, м. Рiвне, вул. Лермонтова, 5 а, оф. 1. Телефон: (0362) 26-14-41, факс (0362) 26-24-69, E-mail: nivaaudit@ukr.net Державна реєстрацiя проведена 14.04.1994 р. виконавчим комiтетом Рiвненської мiської ради. Iнформацiя про дозволи на аудиторську дiяльнiсть № з/п Назва дозволу Номер дозволу Дата видачi Орган, що видав Дата закiнчення дiї дозволу А 1 2 3 4 5 1. Сертифiкат аудитора Серiя А № 000104 29.11.2012р. Аудиторська палата України 23.12.2017р. 2. Сертифiкат аудитора Серiя А № 000095 29.11.2012р. Аудиторська палата України 23.12.2017р. 3. Сертифiкат аудитора Серiя № 006867 22.12.2011р. Аудиторська палата України 22.12.2016р. 4. Рiшення АПУ "Про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв" № 0146 30.11.2010р. Аудиторська палата України 30.11.2015р. 5. Рiшення АПУ про проходження контролю якостi № 221/4 04.11.2010р. Аудиторська палата України Безстроково 6. Свiдоцтво про внесення до Реєстру № АБ001392 реєстрацiйний № 1491 внесено до Реєстру за № 322 29.03.2011р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 30.11.2015р. Договiр на проведення аудиту № 9 вiд 12 березня 2013 року. Перевiрка проводилась з 22 березня 2013 року по 22 квiтня 2013 року. Перевiрку проводила аудитор: Л.О. Матвiйчук сертифiкат серiї № 006867 Директор аудиторської фiрми "Нива-Аудит" С.I. Павлюк сертифiкат серiї А № 000104 "23" квiтня 2013 р. Аудиторська фiрма "Нива-Аудит" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 21095329, свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0146 вiд 30 листопада 2010 року. Юридична адреса аудитора: 33028, м. Рiвне, вул. Лермонтова, 5а, кв. 1, тел. (0362) 26-14-41, факс (0362) 26-24-69.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї та послуг товариства є : - виготовлення заготовок для виробництва штучного та мозаїчного паркету; - виготовлення заготовок для виробництва столярних виробiв; - надання послуг по сушiнню пиломатерiалiв; - виготовлення паркету, паркетної дошки; - виготовлення меблiв; - виготовлення дверних та вiконних блокiв; - виготовлення сувенiрiв; - виготовлення iнших столярних виробiв в асортиментi. Товариство здiйснює реалiзацiю готової продукцiї через дилерську мережу на територiї України. Самостiйна реалiзацiя через касу пiдприємства iз складу. Основними споживачами продукцiї товариства є приватнi особи та будiвельнi органiзацiї. Iнiцiативною групою акцiонерiв розроблена та запроваджується програми фiнансового оздоровлення пiдприємства та створення високотехнологiчного деревобробного пiдприємства по виробництву паркету з високим експортним потенцiалом. Конкуренцiя має середнiй вплив на дiяльнiсть товариства, оскiльки, пiдприєство випускає високотехнологiчну продукцiю, сертифiковану по мiжнароднiй системi управлiння якiстю продукцiї ISO 9001. В галузi деревообробки товариство є єдиним пiдприємством, яке має подiбний сертифiкат. Разом з тим, на вiтчизняному ринку з'явилися новi виробники паркету та столярних виробiв. Це фiрми: "Велес" м.Київ, "Едельвейс" Закарпатська обл., росiйська фiрма "Паркет-Холл". Все це зумовило зорiєнтувати товариство на пошук нових шляхiв здешевлення продукцiї, пiдвищення рiвня якостi i якомого повного задоволення попиту клiєнтiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi п'яти рокiв були придбанi: Протягом 2009 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 3038 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму - 1766 тис. грн. Протягом 2010 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 397,2 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 215,5 тис. грн. Протягом 2011 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 1129 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 3 тис. грн. Протягом 2012 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 9688 тис. грн., реалiзовано основних засобiв на загальну суму 2185 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання. Законсервованих основних засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитись на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Всi основнi засоби ПАТ "Промiнь" використовуються повнiстю i за призначенням.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є перебої з постачання сировини, пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiсть квалiфiкованих кадрiв. На даний час в Українi склалась така ситуацiя на ринку з сировиною, що вiтчизняний виробник не має можливостi придбати те, що йому необхiдно. Вiн мусить задовльнятися тим, що йому можуть вiдпустити лiсовi господарства. Україна перетворилась на сировинну базу для закордонних виробникiв, хоч вироби вiтчизняних пiдприємств в бiльшостi не вiдрiзняються по якостi вiд аналогiчної продукцiї, iмпортованої в Україну.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду товариство не сплачувало штрафи, пенi та неустойки.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльнстi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдвищення якостi продукцiї, пiдвищення обсягiв виробництва для бiльш повного задоволення потреб внутрiшнього ринку в продукцiї товаритва, вихiд на свiтовi ринки збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається За звiтний перiод в судових справах пiдприємство не виступало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вся наведена в звiтi iнформацiя є вичерпною.