ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
27.04.2011
97.9800000
До порядку денного зборiв включено питання:
1. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 р.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi.
4. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту.
5. Переобрання органiв управлiння.

Для проведення загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборiв.
Є пропозицiя обрати:
Головою зборiв - Стрихарчука В.О.
Секретарем зборiв - Стецович I.О.

Вирiшили:
Обрати:
Головою зборiв - Стрихарчука В.О.
Секретарем зборiв - Стецович I.О.

Лiчильна комiсiя: У вiдповiдностi з нормами ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" обов'язки лiчильної комiсiї покладено на представникiв реєстратора ВАТ "Рiвне-Реєстр".

По 1 питанню порядку денного:
Слухали:
1. Доповiдь директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Вирiшили:
1. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 146 849 805 голосiв
"проти", "утримались" - немає.

По 2 питанню порядку денного:
Слухали:
1. Голову ревiзiйної комiсiї з аналiзом результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Вирiшили:
1. Звiт ревiзiйної комiсiї затвердити.
Голосували: "за" - 146 849 805 голосiв
"проти", "утримались" - немає.

По 3 питанню порядку денного:

1. Доповiдь директора з показниками рiчної фiнансової звiтностi товариства.

Вирiшили:
1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства.
Голосували: "за" - 146 849 805 голосiв
"проти", "утримались" - немає.

По 4 питанню порядку денного:

Слухали:
Голову зборiв з iнформацiєю про необхiднiсть внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних з прийняттям змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства".

Вирiшили:

1. Внести змiни i доповнення до Статуту ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" шляхом викладення його в новiй редакцiї i затвердити нову редакцiю Статуту публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
2. Доручити директору товариства Стрихарчуку Вiталiю Олександровичу пiдписати вiд iменi акцiонерiв статут публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь", викладений в новiй редацiї та затверджений даними зборами, та провести державну реєстрацiю статуту.
Голосували: "за" - 146 849 805 голосiв
"проти", "утримались" - немає.


По 5 питанню порядку денного:
Слухали:
Голову зборiв про необхiднiсть переобрання наглядової ради в зв'язку з її неповним складом.
Запропоновано:
1. Обрати наглядову раду у складi:
- Журавльова Марина Василiвна.
- Гудiлiн Вiктор Миколайович.
- Наймушин Олексiй Юрiйович.
Вирiшили:
1. Обрати наглядову раду у складi:
- Журавльова Марина Василiвна.
- Гудiлiн Вiктор Миколайович.
- Наймушин Олексiй Юрiйович.

Голосували: "за" - 146 849 805 голосiв
"проти", "утримались" - немає.


Пропозицiї щодо порядку денного не вносились.
Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.