ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 42
Первісна вартість 011 77
Накопичена амортизація 012 35
Незавершене будівництво 020 02644
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 88278984
Первісна вартість 031 1526016466
Знос 032 64337482
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 12041200
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 1003512830
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 24563284
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 38972805
готова продукція 130 28352133
Товари 140 1217
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 69047112
первісна вартість 161 69047112
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 33583794
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 34384708
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 203451
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 304326
Усього за розділом ІІ 260 2340724630
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 02
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3344237462

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 15001500
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 773773
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3730-5680
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -1457-3407
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 906711082
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 1805121561
Усього за розділом ІІІ 480 2711832643
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 41244367
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 94164
з бюджетом 550 16471675
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 243212
з оплати праці 580 198125
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 14751683
Усього за розділом IV 620 77818226
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3344237462


ПІБ керівника Стрихарчук Вiталiй Олександрович
ПІБ головного бухгалтера Камишан Олександра Михайлiвна
Примітки:
У вiдповiдностi до П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах, внаслiдок виявлення помилок пiсля дати балансу" вимагається коригування статей балансу на початок звiтного перыоду,
а саме:

_________________________________________________________________________________________
: Пасив : Код : Залишки на початок : Коригування (+;-): Скоригований :
: : : року 01.01.2011р. : : залишок на :
: : : : : 01.01.2011р. :
_________________________________________________________________________________________
:III.Довгостроковi : : : : :
:зобов'язання : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Довгостроковi кредити : 440 : : : :
:банкiв : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Iншi довгостроковi : 450 : : + 9067 : 9067 :
:фiнансовi зобов'язання : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Вiдстроченi податковi : 460 : : : :
:зобов'язання : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Iншi довгостроковi : 470 : 18051 : - : 18051 :
:зобов'язання : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Усього за роздiлом III : 480 : 18051 : + 9067 : 27118 :
_________________________________________________________________________________________
:IV.Поточнi зобов'язання: : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Iншi поточнi : 610 : 10542 : -9067 : 1475 :
:зобов'язання : : : : :
_________________________________________________________________________________________
:Усього за роздiлом IV : 620 : 16848 : -9067 : 7781 :
__________________________________________________________________________________________