ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  8827.000  8984.000   0.000  0.000  8827.000   8984.000
  - будівлі та споруди  2760.000  2905.000  0.000  0.000  2760.000   2905.000
  - машини та обладнання  5892.000  5783.000  0.000  0.000  5892.000  5783.000
  - транспортні засоби  121.000  187.000  0.000  0.000  121.000  187.000
  - інші  54.000  109.000  0.000  0.000  54.000  109.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  8827.000  8984.000  0.000  0.000  8827.000  8984.000
Опис:  Основнi засоби:
Всi основнi засоби використовуються повнiстю i за призначенням до повного фiзичного та морального зносу.
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду:
III група - 4142 тис. грн.;
IV група - 11513 тис. грн.;
V група - 511 тис. грн.;
VI група - 300 тис. грн.
Сума нарахованого зносу в 2011 роцi становить 1052 тис. грн.
Ступiнь зношеностi основних засобiв становить 45,44%.
Ступiнь використання основних засобiв - 100%
Обмежень на використання майна емiтента немає.



Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-3407.000 -1457.000
1500.000 1500.000
1500.000 1500.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-3407.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Акцiонерним товариством буде прийняте рiшення щодо приведення вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до розмiрiв статутного капiталу. Величина статутного капiталу на початок 2011 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованого на кiнець 2011 року.