ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Рiвненськiй областi вiд 22 березня 1995р. № 90 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Клеванський лiозавод "Промiнь" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету мiнiстрiв України.
За час iснування реорганiзацiя товариства не проводилась.
В 2011 роцi , на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" змiнило свою назву на Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавд "Промiнь" (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 №451381)
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу цiлiсного майнового комплексу ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" входять:
- лiсопереробний комплекс;
- цех меблевого щита;
- цех виробiв з деревини;
- малярний цех;
- цех столярних меблiв;
- склад готової продукцiї;
- конструкторсько - технiчне бюро;
- сушильне господарство;
- служби: головного енергетика, постачання, механiчна, автотранспортна.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно наказу вiд 03.01.2001р. № 2 "Про полiтику" вiдповiдно до п.5 ст8 ЗУ "Про бухглтерький облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику:
- при веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;
- знос МШП нараховувати у розмiрi 100%;
- амортизацiю ОЗ нараховувати за прямолiнiйним методом;
- вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками:
* матерiалiв i сировини - FIFO;
* палива, зIчастин - за FIFO ;
* готової продукцiї - за нормативними витратами;
* товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу.
- згiдно П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображенi на балансових рахунках класу "91", "92", "93", "94", "97", "98" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).
Текст аудиторського висновку Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
ЄДРПОУ 35440568
вул. Вiдiнська, буд.25, к.50, м.Рiвне, 33018,
тел. 8(0362)26-14-05
Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 815231
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року

_________________________________________________________


Висновок незалежного аудитора
про фiнансову звiтнiсть
публiчного акцiонерного товариства
"Клеванський лiсозавод " Промiнь"
за 2011 рiк


Адресат: - управлiнський персонал ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
- акцiонери ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
- НКЦПФР (у складi регулярної iнформацiї емiтента)


Основнi вiдомостi про емiтента

Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" серiї АОО N 226454 видане Рiвненською райдержадмiнiстрацiєю 22.12.1995р.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено змiни до найменування "Пiдприємства": публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АО1 № 451381 публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" видане Рiвненською районною державною адмiнiстрацiєю 25.01.2011 р.

Юридична та фактична адреса товариства: 35312, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2.
Код ЄДРПОУ - 13979681
Предметом дiяльностi публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" є лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини; виробництво будiвельних конструкцiй та столярних виробiв; роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом; оптова торгiвля деревиною; дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; виробництво iнших меблiв.

Опис аудиторської перевiрки

Аудиторською фiрмою "Украудит - Рiвне" проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь"" (надалi "Пiдприємство"), а саме:

- Баланс станом на 31.12.2011 року;
- Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2011 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.

Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720, Рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360 та iнших законодавчих актiв України.
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з МСА, якi зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудит з метою отримання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i повного розкриття iнформацiх у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядє заходи внутрiшнього контролю "Пiдприємства", що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi дiючої на "Пiдприємствi" облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi використання припущення про безперервнiсть дiяльностi при пiдготовцi фiнансових звiтiв, загального подання фiнансової звiтностi.
Обсяг аудиторської перевiрки включає перевiрку в повному об'ємi даних синтетичного облiку та первинної облiкової документацiї за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року за репрезентативною вибiркою не менше 10 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi первинних документiв. Пiд час перевiрки бралися до уваги тiльки суттєвi помилки. Пiд час аудиту отриманi аудиторськi докази в результатi поєднання тестiв системи контролю та процедур перевiрки на суттєвiсть. Аудит охоплював оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з П(С)БО i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених керiвництвом "Пiдприємства", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Важливими аспектами облiкової полiтики "Пiдприємства", обраної в 2011 роцi, є:
- Основними засобами визнається актив, якщо очiкуваний термiн його експлуатацiї, установлений на "Пiдприємствi", бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 1000 грн.;
- До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1000 грн.;
- Встановленi такi методи нарахування амортизацiї: для основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; МШП - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта;
- Резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за термiнами їх непогашення не нараховується;
- Виправлення помилок та внесення змiн до облiкової полiтики проводиться згiдно з П(С)БО 6.

Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року, вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв несе керiвництво ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв з використанням припущення про безперервнiсть дiяльностi "Пiдприємства"; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки, вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
На думку аудитора, проведена нами перевiрка є обгрунтованою пiдставою для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв за 2011 рiк.

Перевiркою встановлено

Згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлено на "Пiдприємствi".
В примiтках до фiнансової звiтностi наведена iнформацiя про класифiкацiю нематерiальних активiв, їх рух - придбання, реалiзацiю, лiквiдацiю (роздiл I примiток)
Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
До 01.04.2011 року амортизацiя на основнi засоби нараховувалась згiдно статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283I97 - ВР вiд 22.05.1997 року. Станом на 01.04.2011 року проведено iнвентаризацiю основних засобiв для визначення перелiку об'єктiв основних засобiв за групами вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 Податкового кодексу України з метою нарахування амортизацiї у вiдповiдностi до вимог цього Кодексу. З 01.04.2011 року нарахування амортизацiї проводилось за правилами ПКУ.
В примiтках до фiнансової звiтностi наведена iнформацiя про класифiкацiю основних засобiв, їх рух - придбання, реалiзацiю, лiквiдацiю (роздiл II примiток).
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються згiдно П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюються за кожною фiнансовою iнвестицiєю.
У IV роздiлi примiток до фiнансової звiтностi наводиться iнформацiя про структуру фiнансових iнвестицiй.
Перевiркою правильностi вiдображення в облiку надходження, використання та вибуття товаро-матерiальних цiнностей порушень не виявлено.
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" та Наказу "Про облiкову полiтику", придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первинною вартiстю, при вiдпуску запасiв (сировини) у виробництво оцiнка здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а при продажу - за методом цiни продажу; готової продукцiї - методом нормативних витрат.
Пiдприємством реально оцiнено визнану дебiторську заборгованiсть, вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Структура дебiторської заборгованостi за термiнами непогашення подана в роздiлi IX примiток до фiнансової звiтностi.
Облiк безготiвкових операцiй проводився без порушень.
Облiк касових операцiй проводився згiдно з "Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України", затвердженим Постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року № 637.

При визнаннi, облiку та оцiнцi зобов'язань "Пiдприємство" дотримувалось вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 2 "Баланс", щодо вiдображення зобов'язань по статтях балансу на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Розмiр зобов'язань реальний та вiдповiдає даним аналiтичного облiку, частково пiдтверджений актами звiрки взаєморозрахункiв, iнвентаризацiйними актами.
Власний капiтал товариства складається iз статутного капiталу та iншого додаткового капiталу, зменшених на суму непокритого збитку.
Розмiр статутного капiталу становить 1500000 грн., що складає 150000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01рн. кожна.
Статутний капiтал сплачений повнiстю, у встановленi законодавством термiни.
Оцiнка вкладiв у Статутний капiтал здiйснювалась згiдно з засновницькими документами.
За перiод, який перевiрявся, розмiщення акцiй товариства не проводилось.
Додатковi випуски акцiй не проводились.
Збiльшення або зменшення статутного капiталу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ведення облiку коштiв на рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Неоплаченого або вилученого капiталу за даними бухгалтерського облiку в процесi перевiрки не виявлено.
При складаннi звiту про фiнансовi результати, "Пiдприємством" дотримано вимог П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".
Доходи облiковуються на рахунках класу 7 в момент їх нарахування. Суми попередньої оплати товарiв (послуг) в склад доходiв в бухгалтерському облiку не включались, що вiдповiдає П(С)БО 15 "Дохiд".

При перевiрцi достовiрностi даних про виручку (дохiд) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) у вiдповiдностi з П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 р. № 290, виявлено, що доходи на "Пiдприємствi" визначаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Вiдповiдно до П(С)БО 16 витрати "Пiдприємства" облiковуються на балансових рахунках "90", "91", "92", "94", "97", "98" без використання класу 8 рахункiв "Витрати за елементами".
В примiтках до рiчної фiнансової звiтностi (роздiл V) наведена iнформацiя про структуру iнших операцiйних витрат.
При перевiрцi витрат дiяльностi та вiдповiдностi облiку витрат вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. № 318, встановлено, що витрати вiдносяться по статтях бухгалтерського облiку за їх призначенням.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi результати дiяльностi правдиво i реально вiдображають фiнансовий стан "Пiдприємства" на кiнець звiтного перiоду.


Висловлення думки

В результатi проведеної перевiрки облiку фiнансово - господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" встановлено, що концептуальну основу для пiдготовки фiнансових звiтiв "Пiдприємства" становлять Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року.
Бухгалтерський облiк на "Пiдприємствi" ведеться в журнально - ордернiй формi, данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та статтям балансу.
Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена на основi бухгалтерського облiку, окремi показники окремих форм фiнансової звiтностi взаємопов'язанi.
Форми квартальної та рiчної звiтностi подаються у вiдповiднi органи своєчасно та в повному об'ємi.
Обрана "Пiдприємством" облiкова полiтика, що визначає принципи, методи та процедури регулювання, органiзацii та ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає П(С)БО.
В результатi проведеної перевiрки, аудитор не отримав доказiв, щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi "Пiдприємства" згiдно МСА 570 "Безперервнiсть",

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї основних засобiв, товарно - матерiальних запасiв, грошових коштiв та розрахункiв, яка була проведена на "Пiдприємствi" станом на 01.11.2011 року, тому, що ця дата передувала початку проведення аудиту.
Через характер облiкових записiв "Пiдприємства" ми не мали змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв.

Умовно-позитивна думка
На наш погляд, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" представляє, в усiх суттєвих аспектах, достовiрну i об'єктивну картину фiнансового стану товариства станом на 31.12.2011 року; вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики.


Висловлення думки щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 року, аудитор висловлює думку щодо:

1. вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду (-3407 тис. грн.), менша розмiру статутного капiталу (1500 тис грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

2. наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом ЦП та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.

3. виконання значних правочинiв.
На протязi 2011 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2010 року), вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", "Пiдприємство" не здiйснювало.

4. стану корпоративного управлiння.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками "Пiдприємства" таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв "Пiдприємства", достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, поточний та подальший контроль. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у "Пiдприємствi" вiдповiдає вимогам Закону та Статуту товариства.

5. iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi "Пiдприємства" за 2011 рiк в наслiдок шахрайства.Основнi вiдомостi про аудитора

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
Код ЄДРПОУ - 35440568
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року.
Адреса: 33018, м. Рiвне, вул. Вiдiнська, 25I50
Телефон: (0362)26-14-05, факс (0362)62-05-07

Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi з договором вiд 26 березня 2012 року, у термiни з 27 березня 2012 року по 11 квiтня 2012 року.

Аудитор М.I. Семенюк
(сертифiкат серiї А
№001233 вiд28.04.1994 р.)


Директор
"АФ "Украудит - Рiвне" Н. Б. Балабат

18 квiтня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї та послуг товариства є :
- виготовлення заготовок для виробництва штучного та мозаїчного паркету;
- виготовлення заготовок для виробництва столярних виробiв;
- надання послуг по сушiнню пиломатерiалiв;
- виготовлення паркету, паркетної дошки;
- виготовлення меблiв;
- виготовлення дверних та вiконних блокiв;
- виготовлення сувенiрiв;
- виготовлення iнших столярних виробiв в асортиментi.
Товариство здiйснює реалiзацiю готової продукцiї через дилерську мережу на територiї України. Самостiйна реалiзацiя через касу пiдприємства iз складу. Основними споживачами продукцiї товариства є приватнi особи та будiвельнi органiзацiї.
Iнiцiативною групою акцiонерiв розроблена та запроваджується програми фiнансового оздоровлення пiдприємства та створення високотехнологiчного деревобробного пiдприємства по виробництву паркету з високим експортним потенцiалом.
Конкуренцiя має середнiй вплив на дiяльнiсть товариства, оскiльки, пiдприєство випускає високотехнологiчну продукцiю, сертифiковану по мiжнароднiй системi управлiння якiстю продукцiї ISO 9001. В галузi деревообробки товариство є єдиним пiдприємством, яке має подiбний сертифiкат. Разом з тим, на вiтчизняному ринку з'явилися новi виробники паркету та столярних виробiв. Це фiрми: "Велес" м.Київ, "Едельвейс" Закарпатська обл., росiйська фiрма "Паркет-Холл". Все це зумовило зорiєнтувати товариство на пошук нових шляхiв здешевлення продукцiї, пiдвищення рiвня якостi i якомого повного задоволення попиту клiєнтiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi п'яти рокiв були придбанi:
Автомобiль МАЗ з причiпом - в листопадi 2007 року.
Протягом 2009 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 3038 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму - 1766 тис. грн.
Протягом 2010 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 397,2 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 215,5 тис. грн.
Протягом 2011 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 1129 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 3 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Протягом звiтного перiоду суттєвого вiдчуження основних засобiв не вiдбувалось.
Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання.
Законсервованих основних засобiв не має.
Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитись на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв,
характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування,
прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її
завершення - вiдсутнi.
Всi основнi засоби ПАТ "Промiнь" використовуються повнiстю i за призначенням.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є перебої з постачання сировини, пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiсть квалiфiкованих кадрiв. На даний час в Українi склалась така ситуацiя на ринку з сировиною, що вiтчизняний виробник не має можливостi придбати те, що йому необхiдно. Вiн мусить задовльнятися тим, що йому можуть вiдпустити лiсовi господарства. Україна перетворилась на сировинну базу для закордонних виробникiв, хоч вироби вiтчизняних пiдприємств в бiльшостi не вiдрiзняються по якостi вiд аналогiчної продукцiї, iмпортованої в Україну.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду товариством було виплачено штрафних санкцiй:
1 тис. грн за в фонд Соцстрах за помилкове нарахування виплат по лiкарняних листах;
3 тис. грн в Держбюджет за порушення облiку ПДВ
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльнстi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдвищення якостi продукцiї, пiдвищення обсягiв виробництва для бiльш повного задоволення потреб внутрiшнього ринку в продукцiї товаритва, вихiд на свiтовi ринки збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається За звiтний перiод в судових справах пiдприємство не виступало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вся наведена в звiтi iнформацiя є вичерпною.