ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
10.02.2011 18I17I1I11 РТУ ДКЦПФР UA 4000115075 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.010 150000000 1500000.000 100.0000000
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. У звiтному перiодi Товариство здiйснювало замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв"язку з обранням бездокументарної форми iснування акцiй та у зв"язку iз змiною найменування акцiонерного товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 18.06.2007р. реєстрацiйний № 3I17I1I07 видане Рiвненським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть.Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась