ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
21.12.2010
96.5560000
Порядок денний
1. Про вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2009 р.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi.
7. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); обрання депозитарiю та зберiгача:
7.1.прийняття (затвердження) рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ;
7.2.обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
7.3.обрання зберiгача, у якого буде вiдкрито рахунки у цiнних паперах власникам акцiй;
7.4.визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
7.5.визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю.
8. Про розiрвання (припинення) дiї договору на ведення реєстру, укладеного з ВАТ "Рiвне-Реєстр".
9. Про внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту, змiни найменування Товариства.
Пропозицiї, щодо порядку денного не вносились.
Голова зборiв - О.В. Лекай
Секретар зборiв - О.Ю. Наймушин
Лiчильна комiсiя: Голова комiсiї - В.М. Герасимчук.
члени комiсiї - Л.А. Шишова, В.М. Гудiлiн.
розглянувши та обговоривши питання порядку денного, загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
В И Р I Ш И Л И :
По 1 питанню порядку денного: Про вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Надiйшла пропозицiя обрати головою зборiв О.В. Лекая, секретарем зборiв О.Ю. Наймушина.
Iнших пропозицiй та проектiв рiшень по данному питанню порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Вирiшили: Обрати обрати головою зборiв О.В. Лекая, секретарем зборiв О.Ю. Наймушина.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
Рiшення прийнято
По 2 питанню порядку денного: Про обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.
Голова зборiв запропонував для забезпечення проведення голосування, пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї - В.М. Герасимчук.
члени комiсiї - Л.А. Шишова, В.М. Гудiлiн.

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї - В.М. Герасимчук.
члени комiсiї - Л.А. Шишова, В.М. Гудiлiн.

Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
Рiшення прийнято

По 3 питанню порядку денного: Про затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв
Голова зборiв запропонував затвердити наступний регламент проведення зборiв акцiонерiв Товариства:
1. Оголошення всiх питань порядку денного.
2. Оголошення кожного окремого питання порядку денного.
3. Загальний час обговорення одного питання порядку денного - до 20 хв.
4. Заслуховування доповiдача по питанню порядку денного - до 5 хв. один доповiдач (час доповiдей входить в загальний час обговорення питання згiдно п. 3).
5. Подання пропозицiй по питаннях порядку денного - в письмовiй формi.
6. Розгляд пропозицiй по питанню порядку денного - в порядку черговостi їх надходження.
7. Голосування на зборах - вiдкрите, шляхом пiдняття акцiонером мандату.
8. Дiйсним вважається мандат, на якому проставлений вiдтиск печатки товариства .
9. Результати голосування по питанню порядку денного оголошує голова зборiв на пiдставi даних лiчильної комiсiї.
Вирiшили: Затвердити наступний регламент проведення зборiв акцiонерiв Товариства:
1. Оголошення всiх питань порядку денного.
2. Оголошення кожного окремого питання порядку денного.
3. Загальний час обговорення одного питання порядку денного - до 20 хв.
4. Заслуховування доповiдача по питанню порядку денного - до 5 хв. один доповiдач (час доповiдей входить в загальний час обговорення питання згiдно п. 3).
5. Подання пропозицiй по питаннях порядку денного - в письмовiй формi.
6. Розгляд пропозицiй по питанню порядку денного - в порядку черговостi їх надходження.
7. Голосування на зборах - вiдкрите, шляхом пiдняття акцiонером мандату.
8. Дiйсним вважається мандат, на якому проставлений вiдтиск печатки товариства .
9. Результати голосування по питанню порядку денного оголошує голова зборiв на пiдставi даних лiчильної комiсiї.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
Рiшення прийнято
По 4 питанню порядку денного: Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2009 рiк.
Слухали:
1. Доповiдь голови правлiння О.В. Лекая про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
Вирiшили:
1. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2009 рiк затвердити.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
По 5 питанню порядку денного: Звiт ревiзiйної комiсiї.
Слухали:
1. Голову ревiзiйної комiсiї з аналiзом результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
Вирiшили:
1. Звiт ревiзiйної комiсiї затвердити.

Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0

По 6 питанню порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi.
Слухали:
Доповiдь голови правлiння О.В. Лекая з показниками рiчної фiнансової звiтностi товариства.

Вирiшили:
1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
По 7 питанню порядку денного: Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); обрання депозитарiю та зберiгача.
4.1. прийняття (затвердження) рiшення про дематерiалiзацiю акцiй;
4.2. обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
4.3. обрання зберiгача, у якого буде вiдкрито рахунки у цiнних паперах власникам акцiй;
4.4. визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
4.5. визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю.
Голова зборiв в своєму виступi звернув увагу на те, що, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", акцiї акцiонерного товариства можуть iснувати виключно в бездокументарнiй формi та запропонував змiнити форму випуску акцiй Товариства з документарної в бездокументарну; а також обрати депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй; обрати зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй, визначити дату припинення ведення реєстру та визначити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю.
Вирiшили: Перевести випуск простих iменних акцiй "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).
Зазначити:
1. Реквiзити емiтента:
1.1. Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
1.2. Скорочене найменування: ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
1.3. Код ЄДРПОУ: 13979681
1.4. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю: серiя АОО № 226454, видане Рiвненською районною державною адмiнiстрацiєю Рiвненської областi, дата проведення державної реєстрацiї 22.12.1995 року, № запису 1 602 120 0000 000522.
1.5. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними док-тами: 35312, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2.
1.6. Адреса для поштових повiдомлень: 35312, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2.
1.7. Телефон, факс: (0362) 27-28-90.
1.8. Перелiк посадових осiб емiтента, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння Лекай Олександр Вiталiйович.
2. Реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми iснування:
2.1. Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): акцiї простi iменнi
2.2. Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй:
- дата реєстрацiї: 18.06.2007 року,
- орган, що видав свiдоцтво: Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,
- реєстрацiйний номер випуску: 3/17/1/07.
2.3. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA 4000015713
2.4. Номiнальна вартiсть акцiї: 0.01 грн. (нуль гривень 01 копiйка)
2.5. Кiлькiсть випущених акцiй: 150 000 000 шт. (сто п'ятдесят мiльйонiв штук)
2.6. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 1 500 000.00 грн. (один мiльйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)
3. Реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй:
3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
3.2. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 30370711
3.3. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю:
- серiя: АОО № 020277,
- номер запису: 1074105001010655,
- дата проведення державної реєстрацiї: 17.05.1999 року,
- орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська РДА у м.Києвi
3.4. Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грiнченко, 3.
3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16.
3.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку АВ № 189650, на пiдставi рiшення вiд 19.09.2006 року № 823; строк дiї: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

4. Реквiзити зберiгача, у якого ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок"
4.2. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 36625811
4.3. Данi свiдоцтва про держреєстрацiю:
- серiя: А01 №422064
- номер запису: 1 480 102 0000 045117
- дата проведення державної реєстрацiї: 29.09.2009 року
- орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
4.4. Мiсцезнаходження: 61022, Харкiвська обл.. мiсто Харкiв, проспект Ленiна, будинок 5, кiмната 20
4.5. Телефони контактної особи: (057)728-24-00 директор Петряєва Ганна Сергiївна
4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №520287, видана 21.01.2010р., строк дiї: 21.01.2010р. -21.01.2015р.
5. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах: - 144833756 голосiв, що складає - 96,6 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
6. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв акцiонерiв, що приймають рiшення про змiну форми iснування акцiй: 144833756 голосiв, що складає 100 % присутнiх на зборах акцiонерiв Товариства.
7. Дата припинення ведення реєстру: 28 березня 2011 року.
На протязi 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення про дематерiалiзацiю опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску в одному з офiцiйних друкованих видань Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також персонально повiдомити про дематерiалiзацiю випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, способом вiдправки повiдомлень простими листами.
Укласти договiр про обслуговування емiсiї з обраним депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується, та договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз обраним зберiгачем, у якого емiтент вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
Здiйснити в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
Забезпечити припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за цим випуском.
Забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача.
Забезпечити вiдкриття зберiгачем рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
Рiшення прийнято
По 8 питанню порядку денного: Про розiрвання (припинення) дiї договору на ведення реєстру, укладеного з ВАТ "Рiвне- Реєстр".
Голова зборiв в своєму виступi повiдомив, що так, як прийнято рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв Товариства з документарної форми випуску в бездокументарну, i, згiдно чинного законодавства України, надалi випуск акцiй ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" буде обслуговуватись в депозитарiї, необхiдно припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з реєстратором ВАТ "Рiвне-Реєстр".
Запропоновано припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з реєстратором ВАТ "Рiвне-Реєстр", з 28 березня 2011 року - з дати припинення ведення реєстру.
Вирiшили: Припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з Вiдкритим акцiонерним товариством "Рiвне-Реєстр", з 28 березня 2011 року - з дати припинення ведення реєстру.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0
Рiшення прийнято
По 9 питанню порядку денного: Про внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту, змiни найменування Товариства.
Слухали:
Голову зборiв з iнформацiєю про необхiднiсть внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних з прийняттям Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:
1. Внести змiни в найменування Товариства: Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь" та затвердити данi змiни шляхом внесення їх до Статуту Товариства.
2. Внести змiни i доповнення до Статуту ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" шляхом викладення його в новiй редакцiї i затвердити нову редакцiю Статуту публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
3. Доручити головi правлiння Лекаю Олександру Вiталiйовичу пiдписати вiд iменi акцiонерiв статут публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь", викладений в новiй редацiї та затверджений даними зборами, та провести державну реєстрацiю статуту.
Голосували: "за" 144833756 - акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах;
"проти" - 0; "утримались" - 0


Позачерговi збори акцiонерiв у Товариствi не скликалися. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.