ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   Х  
Положення про спостережну раду   Х  
Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
Положення про посадових осіб товариства   Х 
Положення про ревізійну комісію   Х 
Положення про акції товариства   Х 
Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
Іншi (запишіть)  

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Так  Ні 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі    
2 Менше ніж раз на рік    
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік    

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів    
Спостережна рада    
Правління/директор Х    
Іншi (запишіть)  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень    
Не задовольняли умови угоди з аудитором    
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів Х    
Іншi (запишіть)  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада   Х  
Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
Перевірки не проводились   Х 
Іншi (запишіть)  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи   Х  
За дорученням загальних зборів   Х  
За дорученням спостережної ради   Х  
За зверненням правління Х    
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
Іншi (запишіть)  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні