ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Стрихарчук Вiталiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
13.05.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13979681
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Рівненська область
     Район Рiвненський р-н
     Поштовий індекс 35311
     Населений пункт смт.Клевань
     Вулиця, будинок вул. Залiзнична, 2
     Міжміський код, телефон та факс (0362)27-20-47, (0362)27-20-47
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2011
    Річна інформація опублікована у 78 Вiдомостi ДКЦПФР 27.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація Сторiнка не вiдкрита
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)