ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  10598.000  8827.000   0.000  0.000  10598.000   8827.000
  - будівлі та споруди  2861.000  2760.000  0.000  0.000  2861.000   2760.000
  - машини та обладнання  7534.000  5892.000  0.000  0.000  7534.000  5892.000
  - транспортні засоби  145.000  121.000  0.000  0.000  145.000  121.000
  - інші  58.000  54.000  0.000  0.000  58.000  54.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  10598.000  8827.000  0.000  0.000  10598.000  8827.000
Опис:  Основнi засоби:
Всi основнi засоби використовуються повнiстю i за призначенням до повного фiзичного та морального зносу.
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду:
I група - 3805 тис. грн.;
II група - 414 тис. грн.;
III група - 10800 тис. грн.;
IV група - 241 тис. грн.
Сума нарахованого зносу в 2010 роцi становить 1988 тис. грн.
Ступiнь зношеностi основних засобiв становить 42,16%.
Ступiнь використання основних засобiв - 100%Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-1457.000 658.000
1500.000 1500.000
1500.000 1500.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-1457.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1500.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Акцiонерним товариством буде прийняте рiшення щодо приведення вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до розмiрiв статутного капiталу.Величина статутного капiталу на початок 2010 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2010 року.