ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Рiвненськiй областi вiд 22 березня 1995р. № 90 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Клеванський лiозавод "Промiнь" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету мiнiстрiв України.
За час iснування реорганiзацiя товариства не проводилась.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу цiлiсного майнового комплексу ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" входять:
- лiсопереробний комплекс;
- паркетний цех;
- цех виробiв з деревини;
- малярний цех;
- цех столярних меблiв;
- склад готової продукцiї;
- конструкторсько - технiчне бюро;
- сушильне господарство;
- служби: головного енергетика, постачання, механiчна, автотранспортна.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно наказу вiд 03.01.2001р. № 2 "Про полiтику" вiдповiдно до п.5 ст8 ЗУ "Про бухглтерький облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику:
- при веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;
- знос МШП нараховувати у розмiрi 100%;
- амортизацiю ОЗ нараховувати за нормами i методами, передбачаними податковим законодавством;
- вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками:
* матерiалiв i сировини - за iдентифiкованою собiвартiстю;
* палива, з/частин - за iдентифiкованою собiвартiстю;
* готової продукцiї - за нормативними витратами;
* товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу.
- згiдно П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображенi на балансових рахунках класу "91", "92", "93", "94", "97", "98" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).
Текст аудиторського висновку Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
ЄДРПОУ 35440568
вул. Вiдiнська, буд.25, к.50, м.Рiвне, 33018,
тел. 8(0362)26-14-05
Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 815231
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року
Аудитор: Балабат Н.Б. сертифiкат серiї А № 005666 вiд 29.04.2004 р.
_________________________________________________________


Висновок незалежного аудитора
про фiнансову звiтнiсть
вiдкритого акцiонерного товариства
"Клеванський лiсозавод " Промiнь"
за 2010 рiк


Адресат: - управлiнський персонал ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
- акцiонери ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
- ДКЦПФР (у складi регулярної iнформацiї емiтента)


У вiдповiдностi з договором вiд 20 лютого 2011 року аудиторською фiрмою "Украудит - Рiвне" проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" (надалi "Пiдприємство"), а саме:
- Баланс станом на 31.12.2010 року;
- Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2010 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту 700,701,720, Положення Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку , затвердженого рiшенням № 1528 вiд 19.12.2006 року та iнструктивного листа, затвердженого рiшенням № 69 вiд 31.01.2008 року.

Перевiрка проводилась на пiдставi наданих "Пiдприємством" документiв:
- Установчих документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв;
- господарських договорiв;
- актiв iнвентаризацiї;
- бухгалтерських документiв: головної книги, журналiв-ордерiв, оборотних вiдомостей, форм квартальної звiтностi, первинних бухгалтерських документiв з 01 сiчня 2010 року по 31 грудня 2010 року.
Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв несе керiвництво ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки, вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також МСА 200 "Мета та загальнi принципи аудиту фiнансових звiтiв".
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з МСА, якi зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудит з метою отримання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка включає в себе отримання аудиторських доказiв для висловлення необхiдної думки стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах "Пiдприємства" станом на 31.12.2010 року.
Аудиторськi докази отриманi в результатi поєднання тестiв системи контролю та процедур перевiрки на суттєвiсть. Аудит охоплював оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з П(С)БО i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених керiвництвом "Пiдприємства", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
На думку аудитора проведена нами перевiрка є обгрунтованою пiдставою для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв за 2010 рiк.

Висновок

В результатi проведеної перевiрки бухгалтерського облiку фiнансово - господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" встановлено, що концептуальну основу для пiдготовки фiнансових звiтiв "Пiдприємства" становлять Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 року.
Бухгалтерський облiк на "Пiдприємствi" ведеться в журнально-ордернiй формi. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та статтям балансу.
В бухгалтерському облiку "Пiдприємством" застосовувались рахунки бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй згiдно плану рахункiв та Iнструкцiї про їх застосування, затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року.
Облiкова полiтика в 2010 роцi не змiнювалась.
Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк складена на основi бухгалтерського облiку, окремi показники окремих форм фiнансової звiтностi взаємопов'язанi.
Форми квартальної та рiчної звiтностi подаються у вiдповiднi органи своєчасно та в повному об'ємi.


Пояснюючий параграф:

Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї товариства станом на 01.11.2010 року, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторської перевiрки.
Через характер облiкових записiв компанiї ми не змогли за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi.
Приймаючи до уваги можливий вплив на фiнансову звiтнiсть питань зазначених вище, даний аудиторський висновок можна вважати умовно-позитивним.

На наш погляд, фiнансова звiтнiсть ВАТ"Клеванський лiсозавод "Промiнь" представляє, в усiх суттєвих аспектах, достовiрну i об'єктивну картину фiнансового стану товариства станом на 31.12.2010 року; вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики.


I. Загальнi вiдомостi

Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" серiї АОО N 226454 видане Рiвненською райдержадмiнiстрацiєю 22.12.1995р.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено змiни до найменування "Пiдприємства": публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АО1 № 451381 публiчного акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" видане Рiвненською районною державною адмiнiстрацiєю 25.01.2011 р.

Юридична та фактична адреса товариства: 35311, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, смт. Клевань, вул. Залiзнична, 2.
Код ЄДРПОУ - 13979681
Предметом дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства "Клеванський лiсозавод "Промiнь" є лiсопильне та стругальне виробництво, просочування деревини, виробництво теслярських та столярних виробiв, оптова торгiвля лiсоматерiалами.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть за вiдповiдний перiод були:
- з правом першого пiдпису - голова правлiння - Лекай О.В. ;
- з правом другого пiдпису - головний бухгалтер Камишан О.М.

II. Аудит активiв
Необоротнi активи

Станом на 31.12.2010 року вартiсть нематерiальних активiв становить за первiсною вартiстю 7 тис. грн., накопичена амортизацiя - 3 тис. грн.
Згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлено на "Пiдприємствi".

Станом на 31.12.2010р. балансова вартiсть основних засобiв становить 15260 тис. грн., знос основних засобiв 6433 тис. грн.
Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об"єкт основних засобiв.
Вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" та наказу товариства № 2 вiд 03.01.02 р. "Про облiкову полiтику", товариство обрало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством.
Згiдно ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" N996-XIV вiд 16.07.1999р. на "Пiдприємствi" проведена рiчна iнвентаризацiя основних , станом на 01.11.2010р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в бухгалтерському облiку в листопадi 2010 року.

Довгострокових бiологiчних активiв на "Пiдприємствi" немає.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, становлять на кiнець 2010 року - 1204 тис. грн.

Оборотнi активи

Перевiркою правильностi вiдображення в облiку надходження, використання та вибуття товаро-матерiальних цiнностей порушень не виявлено. Станом на 31.12.2010р. облiковується виробничих запасiв в сумi 2456 тис. грн.; незавершеного виробництва - 3897 тис. грн.; готової продукцiї на суму 2835 тис. грн.; товарiв -12 тис. грн.
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" та придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс "Пiдприємства" за первинною вартiстю, при вiдпуску запасiв (сировини) у виробництво оцiнка здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а готової продукцiї - методом нормативних витрат.
Iнвентаризацiя запасiв в звiтному перiодi прведена згiдно Наказу № 43/1 вiд 01.11.2010 р., станом на 01.11.2010 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в бухгалтерському облiку в листопадi 2010 року.

Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, строк позовної давностi якої минув, не виявлено. Станом на 31.12.2010р. рахується заборгованiсть в сумi 6904 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом - 3358 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 3438 тис. грн.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi не проводилась.
Частково суми заборгованостi пiдтвердженi актами звiрки взаєморозрахункiв.
Визнання, облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi, в основному, проводиться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 20 вiд 31.01.2001р.

Грошовi кошти на 31.12.2010р. складають 203 тис. грн.
Облiк безготiвкових операцiй проводився без порушень.
Облiк касових операцiй проводився згiдно з "Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України", затвердженим Постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Облiк розрахункiв в iнвалютi проводився згiдно ЗУ "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiд 23.09.1994 р. № 185/94 - ВР.
На 31.12.2010 року iншi оборотнi активи становлять 304 тис. грн.

III. Аудит зобов'язань

Визнання, облiк та оцiнка зобов"язань проводиться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов"язання", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 20 вiд 31.01.2001 р.
Довгостроковi зобов'язання, а саме iншi довгостроковi зобов'язання на кiнець 2010 року становлять 18051 тис. грн.
Поточнi зобов' язання в балансi вiдображенi за сумою погашення.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010 року становить 4124 тис. грн.
Поточнi зобов' язання на 31.12.2010р. за розрахунками становлять:
- з одержаних авансiв - 94 тис. грн.;
- з бюджетом - 1647 тис. грн.;
- зi страхування - 243 тис. грн.;
- з оплати працi - 198 тис. грн.;

Iншi поточнi зобов'язання на кiнець 2010 року становлять 10542 тис. грн.
Iнвентаризацiя зобов'язань не проводилась.
Розмiр зобов'язань реальний та вiдповiдає даним аналiтичного облiку, iнвентаризацiйним актам, частково пiдтверджений актами звiрки взаєморозрахункiв.
Станом на 31.12.2010р. сум ранiше визнаних зобов'язань, що не пiдлягають погашенню, не виявлено.

Забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат на "Пiдприємствi" не нараховуються.
Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами у "Пiдприємства" немає.
"Пiдприємство" не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
IV. Аудит власного капiталу

Власний капiтал товариства складається iз статутного та iншого додаткового капiталу, зменшених на суму непокритого збитку.

Розмiр статутного капiталу становить 1500000 грн., що складає 150000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01рн. кожна.
Статутний капiтал сплачений повнiстю у встановленi чинним законодавством термiни.
Ведення облiку коштiв на рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Iнший додатковий капiтал становить 773 тис. грн.

Непокритий збиток на 31.12.2010р. - 3730 тис. грн.

Статтi першого роздiлу пасиву балансу справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал "Пiдприємства" станом на 31.12.2010 року вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Розрахункова вартiсть чистих активiв (-1457 тис. грн.), на кiнець звiтного перiоду, менша розмiру статутного капiталу (1500 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

V. Аудит фiнансових результатiв

Доходи облiковуються на рахунках класу 7 в момент їх нарахування.
Суми попередньої оплати товарiв (послуг) в склад доходiв в бухгалтерському облiку не включались, що вiдповiдає Положенням П(С)БО 15 "Дохiд".

За звiтний 2010 рiк "Пiдприємство" отримало доходiв:

- вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 5392 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 5887 тис. грн.;
- iншi фiнансовi доходи - 2 тис. грн.
- iншi доходи - 58 тис. грн.;
Разом: - 11339 тис. грн.

При перевiрцi достовiрностi даних про виручку (дохiд) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) у вiдповiдностi з П(С) 15 "Дохiд", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999р. № 290, виявлено, що доходи на "Пiдприємствi" визначаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Вiдповiдно до П(С)БО 16 витрати Пiдприємства облiковуються на балансових рахунках "90", "91", "92", "93","94", "97", "98" без використання класу 8 рахункiв "Витрати за елементами".

За звiтний 2010 рiк витрати товариства складають:

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 5657 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати - 1092 тис. грн.;
- витрати на збут - 302 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати - 5444 тис. грн.;
- фiнансовi витрати - 871 тис. грн.;
- iншi витрати - 84 тис. грн.;
- податок на прибуток - 4 тис. грн.
Разом: - 13454 тис. грн.

Збиток "Пiдприємства" за 2010 рiк становить 2115 тис. грн.

Протягом звiтного перiоду "Пiдприємство" проводило дiї, визначенi ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi можуть
вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме:
- 19.05.2010 року, на пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 19.05.2010 р.в складi посадових осiб товариства вiдбулись змiни. Особлива iнформацiя розмiщена в iнформацiйнiй базi ДКЦПФР 19.05.2010 року.

Директор Н.Б. Балабат
"АФ "Украудит - Рiвне"
19 квiтня 2011 року
м.Рiвне, Вiдiнська, 25 / 50
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї та послуг товариства є :
- виготовлення заготовок для виробництва штучного та мозаїчного паркету;
- виготовлення заготовок для виробництва столярних виробiв;
- надання послуг по сушiнню пиломатерiалiв;
- виготовлення паркету, паркетної дошки;
- виготовлення меблiв;
- виготовлення дверних та вiконних блокiв;
- виготовлення сувенiрiв;
- виготовлення iнших столярних виробiв в асортиментi.
Товариство здiйснює реалiзацiю готової продукцiї через дилерську мережу на територiї України. Самостiйно збутом продукцiї не займається. Основними споживачами продукцiї товариства є приватнi особи та будiвельнi органiзацiї.
Iнiцiативною групою акцiонерiв розроблена та запроваджується програми фiнансового оздоровлення пiдприємства та створення високотехнологiчного деревобробного пiдприємства по виробництву паркету з високим експортним потенцiалом.
Конкуренцiя має середнiй вплив на дiяльнiсть товариства, оскiльки, пiдприєство випускає високотехнологiчну продукцiю, сертифiковану по мiжнароднiй системi управлiння якiстю продукцiї ISO 9001. В галузi деревообробки товариство є єдиним пiдприємством, яке має подiбний сертифiкат. Разом з тим, на вiтчизняному ринку з'явилися новi виробники паркету та столярних виробiв. Це фiрми: "Велес" м.Київ, "Едельвейс" Закарпатська обл., росiйська фiрма "Паркет-Холл". Все це зумовило зорiєнтувати товариство на пошуку нових шляхiв здешевлення продукцiї, пiдвищення рiвня якостi i якомого повного задоволення попиту клiєнтiв.
д/н
д/н
д/н
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi п'яти рокiв були придбанi:
Автомобiль МАЗ з причiпом - в листопадi 2007 року.
Протягом 2009 року було придбано основних засобiв на загальну суму - 3038 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму - 1766 тис. грн.
Протягом 2010 рiк було придбано основних засобiв на загальну суму - 397,2 тис. грн., вибуло основних засобiв на загальну суму 215,5 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Протягом звiтного перiоду суттєвого вiдчуження основних засобiв не вiдбувалось.
Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання.
Законсервованих основних засобiв не має.
Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитись на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв,
характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування,
прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її
завершення - вiдсутнi.
Всi основнi засоби ВАТ "Промiнь" використовуються повнiстю i за призначенням.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є перебої з постачання сировини, пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiсть квалiфiкованих кадрiв. На даний час в Українi склалась така ситуацiя на ринку з сировиною, що вiтчизняний виробник не має можливостi придбати те, що йому необхiдно. Вiн мусить задовльнятися тим, що йому можуть вiдпустити лiсовi господарства. Україна перетворилась на сировинну базу для закордонних виробникiв, хоч вироби вiтчизняних пiдприємств в бiльшостi не вiдрiзняються по якостi вiд аналогiчної продукцiї, iмпортованої в Україну.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду товариством було виплачено штрафних санкцiй, пенi та неустойки на загальну суму 63 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльнстi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдвищення якостi продукцiї, пiдвищення обсягiв виробництва для бiльш повного задоволення потреб внутрiшнього ринку в продукцiї товаритва, вихiд на свiтовi ринки збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається За звiтний перiод в судових справах пiдприємство не виступало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вся наведена в звiтi iнформацiя є вичерпною.