ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвна д/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 28.04.2017 року на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 28.0.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 5 рокiв. Посадова особа є акцiонером, що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиДавидюк Ганна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 28.04.2017 року на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 2 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиНаймушин Олексiй Юрiйовичд/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 28.04.2017 року на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував протягом 17 рокiв. Посадова особа є акцiонером, що володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
28.04.2017ОбраноГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвнад/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 28.04.2017р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко № 16 вiд 28.04.2017р.) на посаду члена наглядової ради, а рiшенням наглядової ради (Протокол № 1 вiд 28.04.2017 року) Журавльову Марину Василiвну було обрана головою наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером, що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.
28.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиДавидюк Ганну Миколаївнуд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 28.04.2017р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко № 16 вiд 28.04.2017р.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера "фiзичної особи", що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступника директора по виробництву ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.
28.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиГук Марiя Никонорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 28.04.2017р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко № 16 вiд 28.04.2017р.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера "фiзичної особи", що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.