ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Особлива інформація на 13.01.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.01.2016ЗвільненоФiнансовий директор Камишан Олександра Михайлiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Посадова особа звiльнена 13.01.2016 року згiдно Наказу №ПР-3 вiд 13.01.2016 року та у зв'язку з поданою заявою.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 1 року та 11 мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. На мiсце посадової особи нiкого не обрано тому, що посаду фiнансового директора у товариствi скасовано.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.