ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Особлива інформація на 13.01.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Стрихарчук Вiталiй Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.01.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 35311, Рiвненська обл., Рiвненський р-н., смт.Клевань, вул. Залiзнична, 2
4. Код за ЄДРПОУ 13979681
5. Міжміський код та телефон, факс (0632)27-20-47, (0362)27-20-47
6. Електронна поштова адреса promin@emitent.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.01.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.promin.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}