ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015ЗвільненоГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвна д/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Посадова особа звiльнена на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 14 вiд 24.04.2015р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 3 рокiв. Володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1433692,42 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
24.04.2015ЗвільненоЧлен наглядової радиГудiлiн Вiктор Миколайовичд/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Посадова особа звiльнена на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 24.04.2015р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних На посадi перебував протягом 15 рокiв. Володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
24.04.2015ЗвільненоЧлен наглядової радиНаймушин Олексiй Юрiйовичд/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Посадова особа звiльнена на пiдставi рiшеннм загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №14 вiд 24.04.2015р.) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних На посадi перебував протягом 15 рокiв. Володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
24.04.2015ПризначеноГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвнад/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Посадова особа призначена 24.04.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко № 14 вiд 24.04.2015р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1433692,42 грн. Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець (адреса:01000, м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.23, кв.15). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки.
24.04.2015ПризначеноЧлен наглядової радиДавидюк Ганну Миколаївнуд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа призначена 24.04.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко № 14 вiд 24.07.2015р.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника директора по виробництву ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки.
24.04.2015ПризначеноЧлен наглядової радиНаймушин Олексiй Брiйовичд/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 24.04.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протоко №14 вiд 24.04.2015р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01 грн. Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу якостi ТзОВ "Апогей" (адреса:02094, м.Київ, вул. Кловський Узвiз, 14а). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана термiном на 3 роки.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.