ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 03.08.2017

Особлива інформація на 01.08.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

126.07.201701.08.2017фiзична особад/н95.57995.579
Зміст інформації:
01.08.2017р. ПАТ Клеванський лiсозавод "Промiнь" отримало вiд ПАТ "НДУ" " перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв ПАТ Клеванський лiсозавод "Промiнь" сформований станом на 26.07.2017 року (вих. 140290зв вiд 27.07.2017р.). Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй залишився без змiн та становить 95,579% . До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 98,880%, пiсля змiн зменшився i становить 98,871%.