ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 03.08.2017

Особлива інформація на 01.08.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.08.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвна д/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 01.08.2017 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 01.08.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 5 рокiв та 3-х мiсяцiв. Посадова особа є акцiонером, що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.
01.08.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиДавидюк Ганна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 01.08.2017 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 01.08.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 2 рокiв та 3-х мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера "фiзичної особи", що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.
01.08.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиГук Марiя Никонорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової осоди 01.08.2017 року на пыдставы рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №17 вiд 01.08.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебувала протягом 3-х мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера "фiзичної особи", що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.
01.08.2017ОбраноГолова наглядової радиЖуравльова Марина Василiвнад/н, д/н, д/н95.579
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 01.08.2017р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 01.08.2017р.) на посаду члена наглядової ради, а рiшенням наглядової ради (Протокол № 5 вiд 01.08.2017 року) Журавльову Марину Василiвну було обрано головою наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером, що володiє 95,579% статутного капiталу товариства. Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.
01.08.2017ОбраноЧлен наглядової радиГрищук Вадим Володимировичд/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 01.08.2017р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 01.08.2017р.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа є акцiонером, що володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду начальника цеху виробiв з деревени на ПАТ „Клеванський лiсозавод „Промiнь”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.
01.08.2017ОбраноЧлен наглядової радиПрокопчук Оксана Михайлiвнад/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 01.08.2017р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №17 вiд 01.08.2017р.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа є акцiонером, що володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступника головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" ; головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Посадова особа обрана термiном на 1 рiк.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.